Sociala omsorgsförvaltningen, Borås kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Projekt Kvinnofrid
Län: Västra Götalands län
Kommun: Borås kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lina Lundborg
Titel: Projektledare
Telefon: 033-353893, 0768-88 38 93
E-post: lina.lundborg@boras.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
-
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda: Fiskbensdiagram, Flödesschema, Könsuppdelad statistik, Processkartläggning, SWOT, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Inom ramen för projektet har handläggningsrutiner utarbetats för socialtjänstens myndighetsutövande personal vad gäller våld i nära relationer. Även riktlinjer för arbetsgivares åtgärder vid våld i anställds nära relation har utarbetats. Utbildningssatsningar har genomförts, huvudsakligen riktad till socialtjänstens personal. En utredning har även genomförts gällande socialtjänstens förutsättningar att bedriva arbete mot våld i nära relationer.