Skolverket - Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Helena Barrett
Titel: Undervisningsråd
Telefon:
E-post: helena.barrett@skolverket.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel Medel inom JiM-satsningen, från utbildningsdepartementet
Metoder, länk till verktygslåda: MUMS, Processkartläggning, SWOT
Projektbeskrivning: Skolverket fokuserar på att jämställdhetsintegrera myndighetsstyrningen, samt genomförandeprocesser som har stor effekt på medborgarna och de jämställdhetspolitiska målen; projektmodellen, våra remissyttranden och vår kommunikation via webb och publikationer. Vi tar också fram ett metodstöd för att hjälpa medarbetare i det vardagliga arbetet se vad ett jämställdhetsperspektiv kan innebära i just det projekt som hon eller han arbetar med.