Piteå och Luleå kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Projekt Unga Till Arbete i Norr (UTAN)
Län: Norrbottens län
Kommun: Piteå kommun, Luleå kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Johan Hörnemalm
Titel: Projektledare
Telefon: 0911-69 66 59
E-post: johan.hornemalm@pitea.se
Hemsida: www.ungatillarbeteinorr.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-08-01 - 2014-01-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Checklista, Fokusgrupp, Följeforskning, Genuscoachning, Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Vi arbetar med insatser kopplat till genus och jämställdhet. Grunden är mål kring ökad medvetenhet bland deltagare om val ur ett genusperspektiv. Vi fokuserar på könsotypiska yrkesval. Värderingsövningar om genus genomförs med deltagare. Med stöd av processtöd får personal råd, tips, stöd och fortbildning. Könsuppdelad statistik förs kring alla projektaktiviteter. Följeutvärderare gör analys kring resursfördelning och deltagares kunskap om genus vid start och avslut.