Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Namn på projekt/arbetsnamn: Ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Räddningstjänst, försvar och beredskap
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Erik Flink
Titel: Handläggare jämställdhet och mångfald
Telefon: 070 230 22 04
E-post: erik.flink@msb.se
Hemsida: www.msb.se/mangfald
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Analys lönelots, Flödesschema, Fokusgrupp, Gender Budgeting, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, makEQuality, Processkartläggning, SMART, SWOT, Trappan, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: MSB stödjer de kommunala räddningstjänsternas arbete för mångfald. Det sker bland annat genom samverkan med Nätverket Jämställda Räddningstjänster, finansiering av forskning på området, genom att informera politiker på lokal och regional nivå och genom att fortsätta med strategisk spridning av kunskap om jämställdhet och mångfald. MSB har antagit en Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018.