Malmö Stad, Stadskontoret

Namn på projekt/arbetsnamn: Implementering av Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
Län: Skåne län
Kommun: Kristianstads kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lotta Heckley, Cecilia Bengtsson, Katarina Fehir, Anders Eriksson
Titel: Planeringssekreterare
Telefon:
E-post: lotta.heckley@malmo.se
Hemsida: http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Jamstalldhetsintegrering.html
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Observation, Fokusgrupp, Följeforskning, Gender Budgeting, Könsuppdelad statistik, makEQuality, MUMS, SMART, Checklista för jämställdhetsanalys
Projektbeskrivning: Kommunfullmäktige i Malmö stad antog 1 september 2011 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som ligger till grund för arbetet med jämställdhetsintegrering. Stadskontoret ansvarar för utveckling, uppföljning och samordning för alla Malmö stads förvaltningar. Sedan 2011 har Stadskontoret bland annat anordnat utbildningar, samordnat nätverk, arbetat med könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser samt jämställdhetsintegrering inom stadsövergripande processer.
Bilagor: