Malmö kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsintegrering av vård och omsorgsverksamhet
Län: Skåne län
Kommun: Malmö kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sara Makboul
Titel: Processledare
Telefon: 0709-831269
E-post: sara.makboul@malmo.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel Malmö stad
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Könsuppdelad statistik, MUMS, Processkartläggning, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan, Värderingsövningar, 5R
Projektbeskrivning: För att säkerställa en jämställd biståndsbedömning, utan risk för könsmärkta insatser baserade på traditionella könsroller, är vård och omsorgs huvudmål att integrera jämställdhetsperspektivet i vård och omsorgs verksamhet. Detta i syfte att på ett hållbart sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig fördelning av verksamhetens resurser, tillgodosedda efter behovet, oavsett kön.
Bilagor: