Arbetsmarknadsenheten Lycksele kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: ResursCentrum, Second Chance School
Län: Västerbottens län
Kommun: Lycksele kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö, Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Malin Ackermann
Titel: Projektledare
Telefon: 070-3718510
E-post: malin.ackermann@lycksele.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2010-02-01 - 2013-12-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Checklista, Fokusgrupp, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, Processkartläggning, SWOT, Upphandling för jämställdhet, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: 3 ESFprojekt, PO1&PO2.Tre fokusområden för JÄM.Ohälsa-Unga-Utbildning. Kvinnor har svårare att klara rehab, särskil med utl bakgrund. Diskrimineras dubbelt. Tar fram alt metoder-kvinnorna -subjekt i sin egen rehab. Nätverket kring långsjuksk kvinnor.Unga män-svårare klara högteoretiska studier.I SCS-säkerställt- unga kvinnor/män tillgodogöra sig utb lika bra.
Alla utb-ett TLG och JÄMpersp-säkrat i upphandlingen.