Länsstyrelsen Västra Götaland

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Västra Götalands län
Kommun: Västra Götalands län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Innovation, Integration, Landsbygd, Miljö, Personal och arbetsmiljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Tillväxt och företagande, Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Maria Jönsson, Ulrika Helldén, Katarina Björkgren, Sophie Nilsson, Anna-Elvira Cederholm
Titel:
Telefon: 010-224 40 00
E-post: esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Gender Budgeting, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, MUMS, SMART, SWOT, Upphandling för jämställdhet, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås i länet. Det innebär att samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering, fördjupa den regionala samverkan, tydliggöra ansvarsfördelningen mellan aktörer och att förstärka arbetet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. Uppdraget handlar även om att förbättra uppföljningen och utvärderingen av den regionala jämställdhetspolitiken.