Länsstyrelsen Östergötland

Namn på projekt/arbetsnamn: Sakkunnig Jämställdhet
Län: Östergötlands län
Kommun: Östergötlands län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde, Hälsa och sjukvård, Integration, Kultur och Fritid, Landsbygd, Miljö, Personal och arbetsmiljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Social omsorg, Tillväxt och företagande, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Tomas Wetterberg
Titel: Sakkunnig i Jämställdhet
Telefon:
E-post: tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Checklista, Observation, Genuscoachning, JämKAS Bas, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, SWOT, Trappan, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Länsstyrelsen Östergötland ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.
Som Sakkunnig i Jämställdhet har en som uppgift att, som ett stöd internt och externt till länets aktörer, verka för att uppnå de nationella målen inom jämställdhetspolitiken. För detta används bland annat strategin jämställdhetsintegrering.