Länsstyrelsen i Jönköpings län

Namn på projekt/arbetsnamn: -
Län: Jönköpings län
Kommun: Jönköpings län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Innovation, Integration, Landsbygd, Miljö, Personal och arbetsmiljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Tillväxt och företagande, Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Josefin Andersson, Madeleine Söderberg
Titel: Särskilt sakkunnig i jämställdhet, utvecklingsledare mot våld i nära relationer
Telefon: 010-223 60 00
E-post: josefin.f.andersson@lansstyrelsen.se
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Logical Framework Approach, MUMS, SWOT, Trappan, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Länsstyrelsen i Jönköpings län verkar för att de jämställdhetspolitiska målen uppnås i länet genom att samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen arbetar internt med jämställdhetsintegrering inom övriga uppdrag och verksamheter som finns på Länsstyrelsen.
Ett särskilt uppdrag är att stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, och prostitution och människohandel.