Länsstyrelsen i Norrbottens län

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhets- och mångfaldsprojekt - MER-projektet
Län: Norrbottens län
Kommun: Kiruna kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Pajala kommun
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Peter Grusmark
Titel: Projektledare
Telefon: 0768-266658
E-post: peter.grusmark@lansstyrelsen.se
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Pages/mer-projektet.aspx
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-02-01 - 2013-06-30
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, SWOT, Värderingsövningar, Växthuset
Projektbeskrivning: Utbildningsinsatser och workshops i jämställdhet- och mångfaldsområdet för aktörer i kommun och näringsliv i Norrbotten. Kiruna är pilotkommun. Högre medvetenhet -> fler arbetar med jämst/mångfald -> attraktivare arbetsplats -> goda förebilder -> attraktivare region -> fler vill bo i och flytta till Norrbotten.