Länsstyrelsen i Gotlands län

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Gotlands län
Kommun: Gotlands län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Integration, Kultur och Fritid, Landsbygd, Miljö, Personal och arbetsmiljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Social omsorg, Tillväxt och företagande, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Irma Cupina
Titel: Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Telefon: 010-223 93 32
E-post: irma.cupina@lansstyrelsen.se
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/kommunens-ansvar-for-jamstalldhet/Pages/index.aspx
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Boverket, Europeiska socialfonden, Länsstyrelsen, Regionala utvecklingsmedel, Annan finansiering Socialstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Checklista, Fokusgrupp, JämKAS Bas, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, MUMS, SWOT, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan, Nätverk och erfarenhetsutbyte
Projektbeskrivning: Länsstyrelsen i Gotlands län har som uppgift att verka för att uppnå de nationella målen med jämställdhetspolitiken, samt ansvara för att den nationella politiken får ett regionalt genomslag i länet. Framförallt ska detta ske genom strategin jämställdhetsintegrering såväl inom myndigheten som att stötta viktiga aktörer i länet i det samma.