Kriminalvården - Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsintegrering i myndigheter
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Nina Lundqvist
Titel: Samordnare
Telefon: 011-4963684 eller 0728626928
E-post: Nina.lundqvist@kriminalvarden.se
Hemsida: http://kriminalvarden.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2015-01-01 - 2018-12-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Annan finansiering Stimulansmedel
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Gender Budgeting, JämKAS Bas, SWOT, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Beskrivning av arbetet med jämställdhetsintegrering:
Kriminalvårdens arbete med jämställdhetsintegrering innefattar:
- att medvetandegöra hur stereotypa normer kring kön påverkar klienter och personal, och att arbeta för att bryta dessa,
- att synliggöra kvinnliga klienter i en klientpopulation som till övervägande del utgörs av män,
- att införliva ett jämställdhetsperspektiv i resursfördelning, beslutsprocesser och myndighetsstyrningen.