2013-01-31

Hero Image

Uppdrag att stödja myndigheters jämställdhetsintegrering

Regeringen ger Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att stödja statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget pågår under två år och spridningen av lärande exempel ska ske genom Jämställ.nu som finns vid sekretariatet.

18 myndigheter har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegering. På det senaste regeringssammanträdet beslutade regeringen att Nationella sekretariatet för genusforskning ska stödja dessa myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering under 2013 och 2014.

Sekretariatet ska erbjuda stöd i planering och genomförande av jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Sekretariatet ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

Sedan tidigare har regeringen gett stöd till jämställdhetsintegering av kommuner och landsting genom Program för Hållbar Jämställdhet vid Sveriges kommuner och landsting, SKL. Dessutom har Nationella sekretariatet för genusforskning tidigare haft i uppdrag att stödja myndigheter genom program Jämi. Då konstaterades det att myndigheters arbete med jämställdhetsintegering varierar i omfattning och ambitionsnivå. Nu vill regeringen att dessa erfarenheter tas vidare in det nya uppdraget.

Målet är att deltagande myndigheters verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. På längre sikt ska lärdomarna från programmet spridas till andra relevanta myndigheter och bidra till utveckling av deras verksamhet.

Dokumentation och lärande exempel ska publiceras på den nationella portalen Jämställ.nu som är ett samarbete mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Tema Likabehandling och Vinnova.

De deltagande myndigheterna är Arbetsmiljöverket, Boverket, CSN, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Konstnärsnämnden, Kriminalvården, Livsmedelsverket, Musikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Sametinget, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Projektledare för uppdraget är Lillemor Dahlgren som också är projektledare för Jämställ.nu.

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (pdf)

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo