2015-04-10

Hero Image

Två nya steg mot ett mer jämställt samhälle

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av programmet Mentors in Violence Prevention som ska förebygga våld mot flickor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer också få stöd för ett nytt projekt för kunskapsspridning av jämställdhetsarbete mellan kommuner.

– Vi måste intensifiera det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor. Insatserna har de senaste åren succesivt ökat, men våldsnivån är kvar på samma nivå och har ibland till och med ökat. Vi måste därför ha mer kunskap om förebyggande arbete som fungerar, säger barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

”Vi måste intensifiera det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor.”

Idag finns begränsad kunskap om vilka program som fungerar i det våldsförebyggande arbetet. Framför allt saknas utvärderingar som bygger på svenska förhållanden. Syftet med det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence, som används i USA och Kanada, är att öka kunskapen om och förändra stereotypa könsroller som kopplar samman maskulinitet och våldsutövande. Utvärderingen, som Skolverket ska genomföra utifrån ett jämställdhetsperspektiv, ska belysa pojkars och flickors attityder och beteenden kopplat till pojkars våld mot flickor.

Regeringen avser att avsätta sammanlagt 4 miljoner kronor under perioden år 2015-2017. Skolverket ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2018.

Stöd till projekt för jämställdhetsintegrering i kommuner

Regeringen har också beslutat att ge stöd till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ett nytt projekt som ska främja kunskapsspridning av jämställdhetsarbete mellan kommuner.

I projektet ingår att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel för hur kommunerna integrerar jämställdhetsarbete i förvaltningar och verksamheter samt hur det bidrar till en bättre service till invånarna.

Projektet ska pågå 2015-2018 och beräknas uppgå till 4 miljoner kronor.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo