2014-04-30

Hero Image

Svensk modell mot prostitution anammas av EU

Tidigare denna vår ställde sig EU-parlamentet bakom en rapport som föreslår att prostitution ska motarbetas genom den svenska modellen - att kriminalisera sexköp. Gertrud Åström från Sveriges kvinnolobby har varit med och drivit på i frågan och forskaren Charlotta Holmström har studerat prostitutionspolicyn i de nordiska länderna.

I EU:s rapport om kriminalisering av sexköp slås sambandet mellan prostitution och trafficking fast och rapportförfattaren Mary Honeyball berättar om effekterna av både legalisering och kriminalisering av sexköp. Resolutionen som antogs är inte bindande för medlemsländerna eftersom det inte finns någon lagstiftning på EU-nivå som rör prostitution. Gertrud Åström, ordförande för Sveriges kvinnolobby, tror ändå att den kommer att få betydelse för hur enskilda stater väljer att arbeta med, och lagstifta kring prostitution.

– Texten pekar ut en önskad riktning och visar på vad man faktiskt kan göra.

Sveriges kvinnolobby är en samarbetsorganisation för 42 kvinnoorganisationer och nätverket och dess enskilda medlemmar – Gertrud Åström nämner särskilt ROKS – har drivit på för att sprida den svenska modellen av sexköpslagstiftning. Sveriges kvinnolobby ingår i sin tur i det europeiska nätverket European Women’s Lobby som bland annat har anordnat seminarier i Europaparlamentet:

– Att vi har gått samman och organiserat oss är väldigt viktigt. På inte så lång tid har tendensen i Europa gått från legalisering av prostitution till kriminalisering av sexköp, berättar Gertrud Åström.

Med framgångar kommer motstånd

I Frankrike är nu en lag enligt svensk modell på gång.

– Den franska ministern Najat Vallaud-Belkacem har varit väldigt tydlig i dessa frågor och det har funnits en stark organisering av fransk kvinnorörelse. De ser all prostitution som en handel med människor och intar samma position som vi i Sverige, berättar Gertrud Åström.

Även i Belgien, Irland och England diskuteras sexköpslagar. Att den svenska modellen, som när den kom sågs som underlig och apart, nu börjar få allt större genomslag menar Gertrud Åström beror på att fakta talar för sig själv: i Sverige har sexköpande minskat och antalet prostituerade ligger still. I Tyskland och Holland där man i stället legaliserat prostitutionen så visar utvärderingar att både prostitution och trafficking ökat och att det förekommer mer våld och kidnappningar.

”– I Holland trodde man att sexköpare skulle rapportera om de stötte på trafficking men det har inte skett. Drömmarna om ett bättre liv för de prostituerade visade sig bli tvärtom, säger Gertrud Åström.”

Framgångarna för den svenska modellen kommer emellertid inte utan motstånd. Företrädare för sexindustrin lobbar i det fördolda och sprider myter om den svenska modellens effekter, menar Gertrud Åström.

– De börjar bli desperata. De påstår att svensk prostitution inte minskat utan bara gått under jord vilket skulle göra det svårare att ge hjälp till dem som behöver det men det är rena lögner.

Nyligen uttalade Amnesty International, med säte i London, att prostitution borde legaliseras, för de prostituerades skull. Gertrud Åström har också varit på ett seminarium där företrädare för Human Rights Watch, utifrån resonemang om mänskliga rättigheter, hävdade samma sak. Hon menar att organisationerna utsatts för påverkan från sexindustrin, som använt sig av argumentet att kvinnor som trivs med att vara prostituerade får ett tryggare liv om deras verksamhet klassas som vilket annat yrke som helst.

– Därför har överlevarna varit oerhört viktiga. De utsatta har varit tysta tidigare men det är brutet nu och fler och fler vågar berätta om sitt liv inom sexindustrin, och deras erfarenheter är svåra att tala emot, säger Gertrud Åström.

Ställningstagande för jämställdhet

Modellen med kriminalisering av sexköp kallas i debatten omväxlande för ”svensk” och ”nordisk”. Sverige var först med att införa den 1999 men Finland kom efter med ett partiellt förbud år 2006 och 2009 följde Norge och Island med helförbud.

Charlotta Holmström är lektor vid institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola och har tillsammans med norska kriminologiprofessorn May-Len Skrilbrei skrivit boken Prostitution policy in the Nordic region. Hon menar att en viktig orsak till att den svenska modellen börjat sprida sig i Europa är de europeiska prostitutionsmarknadernas förändring de senaste femton åren. Det har skett en tydlig internationalisering och antalet kvinnor från forna sovjetstater och utomeuropeiska länder har ökat.

– Det har gjort problemen synliga och tydliga och ökat intresset för den svenska modellen eftersom rapporter visar att problemen med människohandel och synlig prostitution är förhållandevis begränsade här.

Charlotta Holmström menar också att det har stor betydelse att kriminalisering av sexköp har presenterats som ett tydligt ställningstagande för jämställdhet och mot mäns exploatering och utnyttjande av kvinnor. De nordiska länderna anses vara i hög grad jämställda, och betraktas därför som föregångare i det politiska arbetet för jämställdhet. Förekomsten av människohandel för sexuella ändamål och den politiska diskussionen kring det har också påverkat.

– Rapporter om utnyttjande och exploatering av kvinnor och barn väcker ilska och upprörda känslor. Jag tror att uppmärksamheten kring denna fråga gjort att allt fler tycker att det inte är i sin ordning att låta prostitutionen vara. Det ses alltmer som en samhällelig angelägenhet att hantera den.

Den svenska modellen får samtidigt inte bara kritik från den organiserade sexarbetarrörelsen; även i den akademiska världen råder delade meningar om huruvida kriminalisering av sexköp är den bästa metoden, berättar Charlotta Homström.

– Ursprungligen var idén med kriminalisering av sexköp att det skulle fungera som ett komplement till sociala insatser. Kritiken går bland annat ut på att om fokus i första hand ligger på repressiva åtgärder, och att de sociala insatserna riktade mot prostitutionen inte prioriteras, så finns det risk att kriminaliseringen slår mot dem som den var tänkt att hjälpa.

– Det ska bli intressant att följa denna fråga och se hur medlemsländerna agerar.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo