2012-08-06

Hero Image

Stor satsning på pojkars läsning

Fler än dubbelt så många pojkar som flickor blev vårterminen 2010 underkända i ämnet svenska i grundskolan och det finns en övervikt av pojkar bland elever med läs- och skrivsvårigheter. Regeringen satsar därför stort på att förbättra pojkars skolresultat.

I den senaste PISA-studien når en av fyra 15-åriga pojkar inte upp till en grundläggande nivå av läsförståelse. God språkförståelse är viktigt för skolframgång i flera ämnen. Studier visar på ett starkt samband mellan läsförmåga och skolframgång mätt i betyg, skriver regeringen i ett pressmeddelande (26/7). Regeringen har bland annat mot den bakgrunden beslutat att de 48,5 miljoner som 2012-2014 satsas på ökad jämställdhet i skolväsendet delvis ska användas till en samlad insats från Skolverket för att främja barns och elevers lärande och utveckling avseende jämställhet, språk och kommunikation. Insatserna ske ge förskollärare och lärare möjlighet att utveckla sin undervisning så förutsättningarna förbättras för elever att nå utbildningens mål, oavsett kön och bakgrund. – Att väcka barn och ungdomars läslust är ett viktigt uppdrag för skolan. Därför är det oroväckande att en av fyra femtonåriga pojkar inte har lärt sig läsa på grundläggande nivå. Nu måste vi bryta den antipluggkultur som finns hos många killar, säger jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo