2012-11-22

Hero Image

Sju av tio våldsutsatta kvinnor nekas skydd

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport som visar att sju av tio våldsutsatta kvinnor som söker skydd hos en kvinnojour i något av Sveriges tre största län, inte kan erbjudas skyddat boende på grund av platsbrist.

För att få en bild av våldet i relation till de resurser som finns för att hjälpa och stötta de kvinnor som drabbas, har Feministiskt initiativ under 2011 och 2012 genomfört en enkätundersökning i de tre storstadslänen.

Resultatet visar att mer än hälften av kvinnorna som sökte till jouren nekades skydd på grund av platsbrist under 2010. Under 2011 nekades 7 av 10 kvinnor skydd på grund av jourernas bristande ekonomiska resurser och kapacitet. Trots satsningar från regeringens sida vilar jourverksamheten fortfarande på ideella krafter och kommunerna brister i sitt ansvar för kvinnors säkerhet, skriver Fi i ett pressmeddelande (22/11).

– Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är staten som har det yttersta ansvaret för att försäkra medborgarna om den rätten. Mäns våld är ett omfattande folkhälsoproblem och säkerhetsproblem med stora samhällsekonomiska konsekvenser, säger Carl Emanuelsson, talesperson för Feministiskt initiativ.

Läs hela rapporten med resultatet av enkätundersökningen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo