2014-10-30

Hero Image

Seminarier om mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen Värmland arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik och mål. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under hösten och vintern arrangeras en rad seminarier och utbildningar inom jämställdhet och våld i nära relationer.

Våld är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Men det är också en jämställdhetsfråga. Personer utsatta för våld i nära relationer, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål, hindras från att åtnjuta social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter.

– Genom att jobba med jämställdhetsintegrering i verksamheten kan man förebygga våld, säger Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Värmland. Därför är det viktigt att utbilda och stötta alla aktörer i länet i jämställdhet och våldsfrågor.

Verktyg och stöd

De seminarier och utbildningstillfällen som arrangeras under hösten vänder sig främst till personer i myndigheter, ideella organisationer eller som på annat sätt kommer i kontakt med våld i sitt arbete. Målet är att ge aktörer i länet verktyg för att kunna se och bemöta våldsutsatta, erbjuda stöd och arbeta förebyggande genom att synliggöra vålds- och jämställhetsperspektivet i sina verksamheter.

– En ojämn maktordning innebär konflikt, vilket i sin mest extrema form kommer till uttryck i våld av något slag. Vi har tills idag blivit bra på att ta hand om våldet i dess akuta fas och nu är det dags att arbeta förebyggande för att få en jämnare maktordning och ett slut på mäns våld mot kvinnor. För detta arbete krävs samverkan, säger Isabel Persson, Kvinnofridssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo