2017-10-11

Hero Image

Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett utvecklingsprogram som pågått sedan 2013 och som idag omfattar närmare 60 verksamheter med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning.

–Jämställdhetsintegreringen finns till för att både öka jämställdheten och kvaliteten i all statlig verksamhet. Genom tidigare uppdrag kopplade till jämställdhetsintegrering har vi kunnat se att statliga resurser i vissa fall har fördelats ojämställt, och att vissa verksamheter fattat beslut utifrån stereotypa föreställningar kring kön. Därför är det viktigt att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter, och utvärderingen kan ge oss ett bra underlag för det framtida arbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande från regeringen.

Maria Grönroos, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, välkomnar beskedet om utvärdering.

– Jämställdhetsintegrering är inget projektarbete, det är kontinuerlig verksamhet för att garantera medborgarna jämställda tjänster och samhällsutveckling. Därför är det viktigt att kritiskt granska hur stödet till medverkande myndigheter kan förbättras, men också hur myndigheterna själva organiserar sitt arbete. Det senare kan också ha stor betydelse för hur stödet kan få effekt.

Nationella sekretariatet för genusforskning har efterfrågat följeforskning, utvärdering och liknande kring utvecklingsprogrammet JiM sedan starten 2013.

– Det är angeläget att regeringen låter utvärdera JiM, så att det fortsatta arbetet med att stödja myndigheterna kan bli så bra som möjligt. Det behövs också med tanke på att modellen med en stödfunktion för myndigheter med särskilda uppdrag börjat användas också inom andra politikområden, säger Maria Grönroos.

Från och med januari 2018 tar den nya Jämställdhetsmyndigheten över arbetet med att stödja JiM-myndigheterna. Statskontorets utvärdering kommer fungera som ett underlag för såväl Jämställdhetsmyndigheten att utforma stöd till framtida jämställdhetsarbete som inför liknande satsningar inom andra politiska områden.

Statskontoret ska presentera en delrapport senast den 29 juni 2018 och en slutrapport senast den 30 september 2019.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo