2015-05-18

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp

Regeringen har nu utsett ledamöterna i sin nationella expertgrupp för jämställdhet i högskolan. En av dessa är Fredrik Bondestam, som är forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Han vill bidra med en strukturell förståelse av kvinnors ojämställda villkor i akademin.

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars aviserade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att regeringen tillsätter en nationell expertgrupp för jämställdhet i högskolan. Vid slutet av 2016 ska den komma med en slutrapport med sina huvudsakliga slutsatser för jämställdhet i högskolan. Expertgruppen kommer att utgöra ett centralt verktyg för regeringen i utformandet av kommande reformer.

Utmaningar för forskningspolitiken

Fredrik Bondestam, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, är en av de åtta ledamöter som nu utsetts av regeringen att ingå i expertgruppen.

– Det är angeläget att koppla ihop kvinnors ojämställda villkor i akademin med forskningspolitikens utmaningar. En uppgift för expertgruppen blir därför att diskutera fram konkreta förslag till forskningspropositionen. Vi måste helt klart tänka nytt kring det nuvarande forskningsfinansiella systemets oförmåga att säkerställa likvärdiga villkor för forskning oavsett kön.

”Strukturella problem kräver strukturella lösningar”

Genom åren har en hel del kunskap genererats på området, genom såväl forskning som utredningar. Den statliga Delegationen för jämställdhet i högskolan, DJ, lämnade sitt slutbetänkande i januari 2011. Universitets- och högskolerådet, UHR, presenterade på våren 2014 de samlade slutsatserna från de olika forskningsprojekt som finansierats av DJ. Och de senaste månaderna har såväl Statskontoret som Vetenskapsrådet kommit med rapporter om jämställdhet i forskningsfinansiering. Det som mer än något annat behövs nu är ett samlat grepp med konkreta åtgärder.

– Jag vill bidra med framför allt två saker. Dels att skapa en problemförståelse som överskrider nuvarande snuttifiering av frågan om ojämställdhet i akademin genom att ta höjd för att strukturella problem kräver strukturella lösningar. Dels förankra att ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver kunskaper i framkant, där genusforskningsfältet har mycket att bidra med.

Expertgruppens ledamöter

Följande personer är utsedda till ledamöter i gruppen till och med den 31 december 2016:

  • Gustav Amberg – Vicerektor, KTH
  • Fredrik Bondestam – Fil. dr sociologi
  • Peter Grönberg – Vice President, Volvo Group Telematics & WirelessCar
  • Johanna Koljonen – Journalist
  • Agneta Stark – Docent
  • John Tumpane – Analytiker, Formas
  • Agnes Wold – Professor och överläkare
  • Seher Yilmaz – Ordförande Rättviseförmedlingen
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo