2015-06-11

Hero Image

Satsningar på jämställdhet behöver bli mer långsiktiga

Regeringen satsade 2,6 miljarder kronor under åtta år för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen har påskyndat arbetet mot ökad jämställdhet, men att mycket av det som har gjorts riskerar att rinna ut i sanden och inte få någon effekt på lång sikt.

Riksrevisionen har granskat regeringens jämställdhetssatsning under 2007-2014. Granskningen visar att satsningen satt fokus på jämställdhetsfrågor och lett till många aktiviteter som inte hade kommit igång utan statliga medel. Men aktiviteterna riskerar att tappa fart när resurserna försvinner. Ett sätt att åstadkomma resultat som håller även på sikt är att ställa krav på hållbarhet när man formulerar uppdrag till myndigheterna som får ta del av pengarna.

– Jämställdhetssatsningen har lett till mycket aktivitet men en hel del av det som har gjorts riskerar att försvinna när pengarna gör det. Regeringen bör göra mer för att öka hållbarheten över tid i syfte att få mer jämställdhet för pengarna, säger riksrevisor Margareta Åberg.

”En hel del av det som har gjorts riskerar att försvinna när pengarna gör det.”

Granskningen visar också att kortsiktigheten till stor del varit inbyggd i satsningen. Det beror dels på att hela satsningen bestått av tillfälliga pengar, dels på att uppdragen kommit vid sidan av den vanliga planeringen. Det har gjort att det blivit ryckigt och kortsiktigt för de aktörer som tagit emot uppdrag eller pengar. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att de som får del av medlen får bra förutsättningar att planera för sina insatser.

Den struktur som finns på jämställdhetsområdet utgör inte heller något bra stöd för att ta hand om resultaten. Det saknas en ansvarig förvaltningsmyndighet, styrningen varierar i omfattning och ambitionsnivå och det finns ingen tydlig systematik när det gäller vilka myndigheter som har något jämställdhetsperspektiv i sina instruktioner. För att stärka långsiktigheten i genomförandet av jämställdhetspolitiken rekommenderar Riksrevisionen att regeringen tydliggör vilka myndigheter som har ett uppdrag om jämställdhet.

Bakgrund

Regeringens huvudstrategi för jämställdhetspolitiken är jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande och på alla regeringens politikområden. Den särskilda jämställdhetssatsningen bestod av ett stort antal regeringsuppdrag till ett 50-tal myndigheter. Åtgärderna handlade bland annat om verksamhets-, kunskaps- och metodutveckling samt om utbildnings- och informationsinsatser. Ungefär hälften av medlen gick till åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Den enskilt största delsatsningen var programmet Hållbar jämställdhet som drevs av Sveriges Kommuner och Landsting under 2008–2013.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo