2016-12-05

Hero Image

Samverkan behövs för stöd till utsatta för prostitution och människohandel

Under hösten har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland tillsammans kartlagt omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kartläggningen visar att många är utsatta, och att mer behöver göras för att ge dem stöd och för att lagföra köparna.

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

– Vi gör redan ett bra arbete, och vi har goda förutsättningar att kunna utveckla detta, säger Eva Norlin, regionkoordinator inom prostitution och människohandel i de fyra norrlänen.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

”Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är strukturella problem som handlar om mänskliga rättigheter”

– Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är strukturella problem som handlar om mänskliga rättigheter, säger Lisa Lundström, Utvecklingsledare Våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Norrbotten. Att motverka dessa problem är ett sätt att arbeta för social jämlikhet och jämställdhet i samhället, säger Lisa Lindström.

Den aktuella kartläggningen offentliggörs den 1:a december, då  en temadag hålls i Luleå med rubriken Sex mot ersättning – fokus efterfrågan. Det är den första av fyra temadagar som genomförs av de fyra länsstyrelserna i samverkan med Kunskapsnätverket hiv/STI Norr. Syftet är att erbjuda berörda aktörer en samlad expertkunskap, samt diskussioner och erfarenhetsutbyte för utvecklingen av arbetet i länen.

Temadagarna är en del av den rikstäckande kampanjen Du avgör! som lanserades 18 oktober. Syftet är att förhindra köp av sexuella tjänster och ska ge potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende. Kampanjen genomförs på uppdrag av regeringen och i samarbete mellan landets länsstyrelser, ett 20-tal ideella organisationer och de myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo