2014-10-13

Hero Image

Riksrevisionen granskar satsningar på jämställdhet

Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens satsning på särskilda jämställdhetsåtgärder, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i maj 2015.

2,6 miljarder kronor har under åren 2007-2014 avsatts till att stödja olika insatser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det saknas idag kunskap om resultaten av satsningen.

– Vi ska granska om medlen som satsats på jämställdhetsåtgärder använts effektivt och om de gett förutsättningar för goda och bestående resultat, säger ansvarig riksrevisor Jan Landahl.

Jämställdhetsintegrering och särskilda jämställdhetsåtgärder

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Regeringens huvudstrategi för genomförandet är jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande och på alla regeringens politikområden. Arbetet med jämställdhetsintegrering kompletteras med särskilda jämställdhetsåtgärder vars syfte är att påskynda utvecklingen och förbättra arbetet.

2007 påbörjade regeringen en stor jämställdhetssatsning som innebar att anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder tiofaldigades i förhållande till tidigare år. Totalt 2,6 miljarder kronor har under 2007-2014 avsatts till att stödja olika projekt och insatser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett stort antal aktörer, både offentliga och frivilligorganisationer, har fått medel genom satsningen.

Riksrevisionen ser problem

Den stora resursförstärkningen innebar svårigheter att förbruka medlen under satsningens första år. Riksrevisionens förstudie har visat på flera hinder för att de särskilda åtgärderna ska kunna genomföras effektivt och få långsiktiga effekter. Det saknas idag kunskap om resultaten av satsningen som helhet.

Granskningen ska svara på frågan om de avsatta medlen för särskilda jämställdhetsåtgärder använts effektivt. I granskningen ingår att svara på om inriktningen och utformningen av satsningen lämnat förutsättningar för bestående resultat samt om hanteringen av satsningen inom Regeringskansliet varit effektiv. Granskningen kommer också att undersöka om riksdagen och medborgarna haft tillräckliga möjligheter att följa satsningen och dess resultat.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo