2016-04-26

Hero Image

Rapport från Vinnova konstaterar uppnådda resultat och effektmål

Vinnova har i regeringsuppdrag att fördela medel till tio olika projekt inom ramen för utlysningen ”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet”. Nu presenteras följeforskningen i en rapport.

Utlysningen fokuserade på praktiknära forskning som prövar under vilka förutsättningar olika metoder, verktyg och processer fungerar för att öka jämställdheten inom akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer, i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

I februari lämnade Vinnova rapporten ”Forskning och utveckling för ökad jämställdhet – Följeforskning om Vinnovas regeringsuppdrag avseende behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet 2013-2015”. I den här rapporten presenterar Mia Heikkilä från Mälardalens högskola sin följeforskning om regeringsuppdraget efter att ha följt projekten sedan början av 2014 till slutet av 2015. Mia har observerat processen och de metoder som projekten valt för att på detta sätt hitta mönster som överensstämmer mellan projekten. Syftet är att försöka hitta processer och metoder som kan göras generaliserbara och till nytta för praktiskt jämställdhetsarbete.

Rapporten konstaterar att Vinnovas uttryckta önskade resultat och effektmål med regeringsuppdraget till största del har uppnåtts. Ett antal metoder, verktyg och processer som kan stödja praktiskt jämställdhetsarbete har prövats och utvecklats inom ramen för uppdraget. Nästa steg är att de sprids och nyttiggörs i sammanhang utanför uppdraget.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo