Hero Image

Metodmaterial sänker tröskeln för jämställdhet

I arbetet med jämställdhetsintegrering har Skolverket bland annat tagit fram ett nytt vägledande material som ska hjälpa handläggare att inkludera ett genusperspektiv vid uppstarten av nya projekt.
– Vi kan inte bara säga att alla ska jobba med jämställdhet. Det behövs verktyg så att alla förstår vad det är de ska göra, säger Helena Barrett, undervisningsråd.

Statens skolverks mål med jämställdhetsintegreringen är bland annat att kommunikationen ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt och att det ska finnas ett lättillgängligt internt stöd som visar vad myndigheten har att förhålla sig till när det gäller arbetet för jämställdhet i skolan. Det ska finnas en gemensam utgångspunkt för arbetet och jämställdhetsperspektivet ska säkerställas i de styrande dokumenten.
Nya medarbetare ska introduceras i alla de olika perspektiven som ska genomsyra myndighetens verksamhet, däribland jämställdhetsperspektivet.

Metodstöd som väcker tankar och idéer

Metodstödet beskriver hur Skolverket ska arbeta med olika perspektiv, som jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– I materialet finns bland annat en lista med frågor som vi alltid ska gå igenom när vi formulerar ett nytt projekt. Finns det till exempel risk att någon grupp av elever missgynnas? Har vi tillräckliga kunskaper om vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär? Frågorna i metodstödet ska väcka tankar och idéer, säger Helena Barrett.

Skolverket har ett övergripande uppdrag från regeringen att lyfta genus- och jämställdhetsfrågor. Det nya metodstödet ska påminna om det.

”Jämställdhetsperspektivet ska inte behöva efterfrågas explicit ”

– Jämställdhetsperspektivet ska inte behöva efterfrågas explicit när vi får ett nytt projekt av regeringen utan vi ska lyfta det ändå. Om vi till exempel får i uppdrag att göra en kompetensutvecklande insats för studievägledare ska vi inte missa tillfället att diskutera de könsstereotypa valen till gymnasiet.

Underlättar och strukturerar arbetet för handläggare

Handläggarna jobbar ofta under tidspress och jämställdhetsfrågorna kan kännas svåra. Helena Barrett menar att de måste sänka tröskeln så att tanken på att inkludera ett jämställdhetsperspektiv inte uppfattas som överväldigande.

– Metodstödet kommer också hjälpa oss att strukturera arbetet så att det inte blir upp till enskilda, engagerade personer att lyfta genusfrågorna.

När tiden inte finns behövs bra verktyg

Idag upplever inte Helena Barret att det finns något direkt motstånd med att jobba med jämställdhet, tvärtom tycker alla att det är viktigt. Däremot upplever medarbetare ibland att tiden inte finns, och det kluriga är att få fram bra verktyg och skapa motivation hos medarbetarna.

– Många efterfrågar stöd i hur jämställdhet kan aktualiseras i det egna uppdraget. Vi har haft interna utbildningar och öppet hus för att möjliggöra diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare.

Förändring kan leda till högre prestationer och bättre hälsa

– Ytterst är vårt mål att möta jämställdhetsutmaningarna i skolan och ge bättre förutsättningar för eleverna. Vi ser till exempel att pojkar underpresterar i skolan och att flickor mår sämre. Det här vill vi påverka genom vårt arbete mot lärare, rektorer och annan skolpersonal. Vi vill ge dem kunskap om vad de kan göra för eleverna.

Jämställ.nu
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo