Hero Image

Mirjam underlättar etablering för nyanlända kvinnor

Genom vägledning, studiebesök och språkträning satsar jämställdhetsprojektet Mirjam på att underlätta för nyanlända kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. En viktig pusselbit är att omsätta de kompetenser som finns till yrkeslivet i Sverige.

Mirjam är ett projekt som drivs av Arbetsförmedlingen med stöd av Svenska ESF-rådet och omfattar 22 kommuner i Östergötland och Sörmland. Det är ett vägledningsprojekt som riktar sig till nyanlända kvinnor inom etableringsuppdraget där syftet är att öka sysselsättningsgraden för deltagarna efter etableringsperioden. Ambitionen är att hitta metoder och vägar som kortar ledtiden från ankomst till arbete för målgruppen.

Mirjam jobbar enbart med nyanlända kvinnor med kort utbildningsbakgrund och anledningen till det är att just den gruppen kommer ut i arbete i lägre utsträckning än andra grupper.

Fler kvinnor än män utanför arbetsmarknaden

I Sverige står idag mer än var femte utrikes född kvinna i arbetsför ålder utanför arbetskraften. Det kan jämföras med utrikesfödda män och inrikes födda kvinnor och män, där knappt var tionde vuxen står utanför arbetskraften.

– Inom gruppen nyanlända finns förstås stora skillnader i till exempel utbildningsbakgrund, men genomgående är att det är svårare för kvinnor än män att etablera sig på arbetsmarknaden. Den här obalansen är inte bara stor, den ökar dessutom. Därför vill vi skapa ett projekt som har fokus på jämställdhet. För arbetsmarknaden skulle det vara mycket positivt om fler kvinnor fick arbete. Det bidrar också till en bättre maktbalans och till många positiva effekter för den enskilda kvinnan, säger Birgitta Tegidius, initiativtagaren till projektet.

Vägledningsgrupper

Genom att skräddarsy vägledningsinsatser för kvinnor i ett tidigt stadium av etableringsperioden vill Mirjam försöka åtgärda den här obalansen. Projektet samlar kvinnor i vägledningsgrupper på sex olika platser i Östergötland och Sörmland. Poängen är att det ska vara små grupper, ca 15 kvinnor i varje.

Vägledningsgrupperna består av tre delar: vägledning, inspiratörer och studiebesök. Vägledning innehåller information och diskussioner om den svenska arbetsmarknaden, studiemöjligheter, ekonomiskt stöd vid studier, rättigheter i det svenska samhället och om livspusslet.

I vägledningsinsatserna, som pågår i tio veckor, ska synliggörande av dolda kompetenser som kvinnorna besitter ingå. Det är kompetenser som behöver tas tillvara och omsättas till yrkeslivet i Sverige. Parallellt med vägledningsgrupperna studerar kvinnorna även svenska.

Studiebesök

Mirjam jobbar också aktivt med studiebesök som en del i vägledningsgrupperna där deltagarna får besöka utbildningsanordnare och olika arbetsplatser. Studiebesöken är viktiga för att ge deltagarna en inblick i vad ett yrke innebär och de ger deltagarna tydligare målbilder.

– Kvinnorna själva har lyft studiebesöken som en av de bättre delarna av projektet. De upplevde att det var lärorikt att de fått information om olika yrken. De uppger att det är bra att se hur ett yrke fungerar och att se en arbetsplats. Det är lättare att veta om man vill jobba med något om man sett arbetet i verkligheten, säger projektledaren Maria Edberg.

Kvinnliga förebilder – mentorer

Inom ramen för projektet vill Mirjam knyta till sig kvinnliga mentorer från arbetsliv, föreningsliv, och organisationer för att hjälpa deltagarna att skapa ett nätverk.

– Mentorskap som metod för personlig utveckling har en lång historia. På senare år har mentorskap allt oftare – och med goda resultat – använts som professionell metod och i organiserade former. De kvinnliga mentorerna ska fungera som möjliggörare och visa på vägar in i arbetslivet och till vidare studier. Det handlar också om att få en kontakt med en yrkesverksam kvinna som kan verka som förebild, säger Birgitta Tegidius.

Jämställdhetsfokus

I projektet finns en jämställdhetsansvarig som jobbar specifikt med horisontella principer. Mirjam vill vidga synen på möjliga arbeten och bryta könsstereotypa mönster för vilka jobb som kvinnor och män väljer. Projektet ska skapa förutsättningar för och ge deltagarna ökad makt över sin tillvaro vilket ger positiva effekter när det gäller ekonomi, arbete och utbildning.

På längre sikt ska det göra att kvinnorna inom etableringsuppdraget får samma tillgång till kvalitativa insatser som män och att förutsättningarna för egenförsörjning stärks och blir mer jämlik.

I dagsläget har 74 kvinnor deltagit projektet, fördelade på sex grupper och tre orter, Linköping, Norrköping och Motala. Projektet pågår under tre år och under den perioden planeras drygt 700 deltagare. Bland dem som hittills deltagit i projektet svarade 86% att de vet vad de vill jobba med efter Mirjam.

Svenska ESF-rådet

Kategorier

Genom vägledning, studiebesök och språkträning satsar jämställdhetsprojektet Mirjam på att underlätta för nyanlända kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. En viktig pusselbit är att omsätta de kompetenser som finns till yrkeslivet i Sverige.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo