Hero Image

Jämställdhet kvalitetssäkrar Eskilstuna

Belysning, offentlig konst och kollektivtrafik – stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna är i full färd med att integrera jämställdhet i verksamheten. Personalen har utbildats och genomför en rad förbättringar som gör staden tryggare för både kvinnor och män.

Anna Bergfors Fall, projektsamordnare för kollektivtrafiken, fick i uppdrag att titta på det nya gestaltningsprogrammet för Fristadstorget ut ett jämställdhetsperspektiv. Torget har länge varit en viktig samlingspunkt för många Eskilstunabor.

– Vi ska snart rusta upp och bygga om Fridstadstorget, Eskilstunas hjärta. Vi får verkligen tänka oss för innan vi börjar bygga om där.

Rätt belysning ger trygghet

Forskning visar att kvinnor känner sig mer otrygga på allmänna platser än män. Upplevelsen av trygghet påverkas bland annat av hur en plats är belyst.

”För mycket belysning kan också leda till bländning, som gör att det blir svårt att ha koll på sin omgivning, vilket i sin tur kan skapa otrygghet.”

– Med hjälp av belysning kan vi bidra till ökad trygghet, men det innebär inte att vi ska ösa på med mer belysning, säger Anna Bergfors Fall. Det handlar om att det ska vara rätt belysning.

– Det är inte bra att känna sig själv helt upplyst som på en scen medan omgivningarna är mörkare. För mycket belysning kan också leda till bländning, som gör att det blir svårt att ha koll på sin omgivning, vilket i sin tur kan skapa otrygghet.

Arbetsgruppen inte jämställd

Anna Bergfors Fall har också undersökt konsten i det offentliga rummet. Är det till exempel en kvinna eller en man som är konstnär? Vad föreställer konsten och vilka signaler kring kön sänder den?

Lite för sent upptäcktes att den personalgrupp som arbetar med gestaltningsprogrammet inte är jämställd. Sett till könsfördelningen är det en tydlig övervikt män. Lärdomen för framtida arbete är att ju förr jämställdhet kommer in i processen, desto lättare att göra avtryck.

– Nästa gång vi tillsätter en arbetsgrupp kan vi tänka mer på könsfördelningen. Kvinnor och män har ju fortfarande delvis olika erfarenheter och arbetet blir så klart bättre om många olika erfarenheter finns representerade i en arbetsgrupp och om vi som planerar och bygger kan spegla medborgarna.

Jämställd trafikplan

Eskilstunas trafikplan beskriver hur kommunens trafiksystem ska utvecklas. Anna Bergfors Fall kom in i arbetet med den nya trafikplanen i ett tidigt skede vilket innebar att jämställdhet har kunnat ta ordentlig plats.

”Vi behöver ta reda på mer information om de medborgare vi planerar för.”

Idag reser kvinnor och män delvis olika. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning än män som oftare tar bilen än kvinnor. Eskilstunas målsättning är att få fler män att resa som kvinnor, eftersom det skulle minska belastningen på transportsystemet och framförallt på miljön.

– Vi behöver ta reda på mer information om de medborgare vi planerar för. Vi behöver könsuppdelad statistik. Vi vet idag inte tillräckligt mycket om vilka resenärerna är.

Statistik nödvändig

I kommunens senaste resvaneundersökning redovisades resvanor uppdelat på kön. Men undersökningen görs var femte år eftersom den är så dyr, så informationen hinner bli ganska gammal innan den förnyas.

Inte heller Länstrafiken kan leverera årlig könsuppdelad information om resenärerna. Det är känt att fyra miljoner resor görs varje år, men inte om det är kvinnor eller män som reser.

Anna Bergfors Fall menar att det är en utmaning eftersom information om resvanor behövs för att kunna möta medborgarnas önskemål och underlätta deras vardagsliv med trafikplaneringen.

– Vi funderar mycket på hur vi kan bli bättre. När kommunen ändå gör mätningar genom observationer, till exempel när vi mäter användning av cykelhjälm och reflexer, så presenteras detta nu uppdelat på kön.

Samhällskostnader att spara

Nu vet kommunen att kvinnor i Eskilstuna oftare än män använder cykelhjälm och reflexer. Att män syns sämre och inte har cykelhjälm leder till en ökad risk för fler och mer allvarligt skadade män i trafiken.

Förutom onödigt lidande kostar skadorna samhället pengar. Samtidigt är det svårt att ändra på.

– Kommunen kan inte gärna gå ut med pekpinnar och berätta för vuxna människor hur de ska leva sina liv. Det handlar antagligen snarare om att jobba långsiktigt med attitydförändringar, säger Bergfors Fall.

Lisa Gålmark
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo