Jämställdhet i översiktsplaneringen

I Västerås stads nya översiktsplan är jämställdhet en viktig grund. Kvinnor och mäns vardagsliv ska främjas jämlikt. Vägen dit gick via utbildning, kartläggning och nya samrådsformer.

Plan- och bygglagen säger att kommunal planering ska främja jämlika och goda levnadsförhållanden, både för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. En förutsättning är att jämställdhet integreras i översiktsplanen (ÖP), kommunens avsiktsförklaring för framtidens fysiska miljö.

I Västerås arbetar man nu med att jämställdhetsintegrera processen med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet inleddes med en kartläggning av olika tillvägagångssätt. Eftersom kommunen förbundit sig att följa den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR-deklarationen), tog man fasta på dess artiklar om samhällsplanering.

I kartläggningen sammanställdes även erfarenheter från nio andra kommuners arbete. Förslag på förhållningssätt och checkfrågor till ÖP-arbetet utvecklades också.

Ny medvetenhet

Solveig Sandberg är folkhälsostrateg med ansvar för social hållbarhet på stadsledningskontoret i Västerås stad. Hon har varit med i kommunens arbetsgrupp som jobbar med att ta fram ny ÖP och berättar att gruppen särskilt fördjupat sig i hur jämställdhet kommer in i deras arbete.

”Förut var kunskapsnivån kring jämställdhet i fysisk planering ganska låg.”

– Förut var kunskapsnivån kring jämställdhet i fysisk planering ganska låg. Utbildningen har gjort att medvetandegraden har höjts bland personalen.

Redan tidigt i förslaget till ny översiktsplan fastslås att jämställdhet är viktigt. Planen lyfter fram att kvinnor och män lever delvis olika liv. Till exempel är resvanor och upplevelser av trygghet olika. Att jämställdhet kommer med i ÖP är ofta en förutsättning för att frågorna ska få genomslag i den fysiska planeringen.

– Om jämställdhet inte är med i ÖP minskar sannolikheten att det kommer med i nästa plannivå eftersom ÖP styr kommunens övriga planering, förklarar Solveig Sandberg.

Förslaget har varit på samråd och remiss och godkändes nyligen av kommunstyrelsen. Nu ska det på nytt presenteras för medborgarna i en utställning. När utställningen är klar går planen upp till kommunfullmäktige där den slutligt kan klubbas.

– Att ta fram en ny ÖP är ett stort arbete, säger Solveig Sandberg. Vi har kört på ganska intensivt för att verkligen komma till skott. Det är positivt. Men hade vi haft mer tid hade jämställdhet kanske fått en ännu tydligare roll i planen.

Lika villkor vid samråd

I det nya förslaget till ÖP står att ett gott vardagsliv förutsätter möjligheten att påverka sin egen miljö, sitt bostadsområde och sin stad. Erfarenheter från människor med olika bakgrund och levnadsvillkor är därför viktiga underlag i planeringen. Trots det har studier visat att kvinnor inte deltar i samhällsplaneringen på samma villkor som män.

Färre kvinnor kommer till samråden och de kvinnor som dyker upp talar i mindre utsträckning än männen. Ett sätt att komma till rätta med detta demokratiproblem är att förändra formen för samråd.

”Det är en viktig demokratifråga att vi lyssnar lika mycket på våra medborgares behov, oavsett deras kön.”

– Vi har valt att inte använda kommunens egna lokaler därför att det finns det en risk att vissa människor inte kommer dit, eller att folk känner sig obekväma. Istället försöker vi göra det ledigt och avspänt vid samråden och möta människor där de faktiskt befinner sig, till exempel i köpcentra, säger Solveig Sandberg.

Kommunen har dessutom gett medborgarna möjlighet att komma till tals genom ett enkelt formulär på kommunens hemsida. I formuläret har medborgarna kunnat pricka in olika platser på en karta och skriva vad de tänker om dem.

Just nu arbetar en genuskonsult med att syna samrådsprocessen för att se hur ur många synpunkter som kommit in från kvinnor och från män och om där finns olika typer av synpunkter beroende på kön.

– Är det lika viktigt för kvinnor som för män att vi får fler vägar och parkeringar eller grönytor? Vems behov har vi lyssnat på hittills? Det är en viktig demokratifråga att vi lyssnar lika mycket på våra medborgares behov, oavsett deras kön, säger Solveig Sandberg.

Lisa Gålmark
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo