Hero Image

Jämställd snöröjning i Karlskoga

Det är svårare att gå eller cykla genom tio centimeter snö än att köra bil. Det insåg ett antal chefer i Karlskoga. Nu plogas gångvägar, cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar. Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt.

Allt började med en jämställdhetsutbildning för avdelningschefer på Karlskogas samhällsbyggnadsförvaltning.

– Personalen på samhällsbyggnad skämtade med varandra om att något som i alla fall inte har med jämställdhet att göra är snöröjningen. Efter skämtet blev det tyst ett tag. Vid närmare eftertanke var kanske inte snöröjning så könsneutralt som man först tänkte, säger Bruno Rudström, jämställdhetsstrateg i Karlskoga.

Gatuchefen som är ansvarig för snöröjningen på kommunens mark kom snart fram till att ringleder och bilvägar röjdes först, ofta sent om nätterna när vägarna främst användes av ett fåtal långtradare. Sist av allt röjdes gång- och cykelvägar.

När gatukontorets personal tittade närmare på vem det är som använder bil- respektive gång- och cykelvägar insåg de att prioriteringen får olika konsekvenser för kvinnor och män.

Snöröjning gynnade bilister

Forskning visar nämligen att män kör bil i betydligt större utsträckning än kvinnor som oftare går, cyklar, åker bil som passagerare eller reser med olika kollektiva färdmedel. Ensamstående kvinnor med barn och singelkvinnor har den högsta andelen gång- och cykelresor av alla grupper.

”Ensamstående kvinnor med barn och singelkvinnor har den högsta andelen gång- och cykelresor av alla grupper.”

Om kommunen prioriterar att snöröja vägar som är avsedda för bilar innebär det därför en prioritering av framkomlighet för det transportsätt som män föredrar framför de som kvinnor använder. Detta trots att transport med bil ofta är snabbare än alla de andra transportsätten.

Traditionellt manliga domäner hade prioriterats i Karlskogas snöröjning, till exempel arbetsplatser med övervägande män anställda. Detta var inte någon medveten nedprioritering av kvinnors transportsätt eller resmål, verksamheten följde bara den tradition för snöskottning som man haft i årtionden.

Förändring gav tillgänglighet för alla

Idag arbetar gatukontoret annorlunda. Gång- och cykelvägar samt busshållplatser har högre prioritet än bilvägar eftersom det är svårare att ta sig fram som gående eller på cykel i tio centimeter snö jämfört med bil. Särskilt märkbar är skillnaden för den som drar en barnvagn, använder rullator eller rullstol.

Genom förändrad prioritering ur jämställdhetsperspektiv blev staden mer tillgänglig för alla, inte minst barn och ungdomar som inte har valet att ta bilen.

Förskolor prioriteras allra först i snöröjningen, före sex på morgonen, eftersom det är dit föräldrar åker innan de tar sig till jobbet. Därefter prioriteras större arbetsplatser, såväl kvinnodominerade som mansdominerade. Sen är det dags att ploga gång- och cykelstråk till skolor, när eleverna börjar röra på sig.

När dessa grundläggande stråk öppnats fortsätter snöröjarna med de större bilvägarna. På detta sätt anpassades snöröjningen bättre till människors vardagslivspussel och transportsätt. En tydlig kvalitetsförbättring av gatukontorets verksamhet.

Bättre service utan kostnader

Det var inte svårt att införa den jämställda snöröjningen.

– Det var inga högtidligheter. Det har inte krävts några särskilda beslut, vi har bara börjat jobba på ett annat sätt. Vi gjorde helt enkelt om tidtabellen för snöröjningarna. Det har inte kostat en spänn, men har förbättrat kommunens service åt medborgarna, säger Bruno Rudström.

”Det har inte kostat en spänn, men har förbättrat kommunens service åt medborgarna.”

Förbättringarna innebar alltså inte några högre kostnader. Forskning visar tvärtom, att det finns mycket att vinna på att satsa på vinterväghållning för fotgängare. Tre gånger fler fotgängare skadas i halkolyckor än bilister. Kostnaden för vård och produktionsbortfall är fyra gånger högre än kostnaden för vinterväghållning.

En uppskattning av kostnaderna för fotgängares halkolyckor en vintersäsong i Skåne visar att den sammanlagda kostnaden för sjukvård och produktionsbortfall är omkring 36 miljoner kronor.

Onödigt lidande och pengar går att spara med jämställd snöröjning. Det har Karlskoga kommun förstått.

Lisa Gålmark
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo