Hero Image

Dialog med vykort gav fler kvinnor chans att påverka staden

Hur ska alla invånare få lika mycket inflytande över det offentliga rummet? Ett sätt är att hitta alternativa sätt till medborgardialog. I Göteborg fick trafikplanerare fler kvinnor att uttrycka sina åsikter med hjälp av vykort.

Ett vanligt sätt att kommunicera med medborgarna om stadens utformning är att bjuda in till stormöten. Men ofta är besökarna en homogen skara medelålders (eller äldre), vita män som gärna delar med sig av sina åsikter.

För att skapa en jämlik samhällsplanering, där alla medborgare ges samma möjligheter och rättigheter till inflytande, behövs synpunkter från fler grupper. Idag pågår flera sådana satsningarna i kommunerna.

I Göteborg gjorde trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné en jämställdhetsintegrerad medborgardialog när Mariaplan i Majorna skulle byggas om. Ett första steg i dialogen var att kartlägga olika målgrupper och vilka som brukar ha inflytande.

– Vi konstaterade att de som sällan hörs är barn och unga vuxna, samt kvinnor generellt. Vi såg i statistiken över området att kvinnor över 64 år hade lägre inkomst och högre ohälsotal än övriga Göteborg och därför blev de en viktig målgrupp att nå, säger trafikplaneraren Helena Karlsson.

”Generellt sett brukar det bli mer snack om trafikplanering och hur bilarna ska ta sig fram. Nu blev det mer åsikter kring vistelseytor, trygghetsfrågor och gång- och cykelstråk.”

En metod som användes var vykort som skickades ut till ett representativt urval av invånarna. På vykortet fanns frågan ”hur vill du förbättra Mariaplan?” och en färdigtryckt bild av hur trafikkontoret tänkte sig att platsen kunde se ut i framtiden. Mottagarna kunde både rita på bilden och svara i text, innan de skickade tillbaka vykortet.

– Vi satte även upp en banderoll på Mariaplan som uppmanade folk att ta kontakt med oss och uttrycka sina åsikter, säger hon.

Projektgruppen tog också kontakt med näringsidkare på platsen, och olika intressegrupper som exempelvis funktionshinderråden. I slutänden fick man in synpunkter från 110 personer, betydligt fler än vad som skulle ha kommit fram vid stormöten, tror Helena Karlsson. Dessutom var det fler svar från kvinnor än från män och relativt bra åldersspridning.

– Vi tror att orsaken var vykorten, som fler kvinnor svarade på.

Helena Karlsson tycker också att det framkom andra förslag än det brukar.

– Generellt sett brukar det bli mer snack om trafikplanering i staden överlag och hur bilarna ska ta sig fram. Nu blev det mer åsikter kring vistelseytor, trygghetsfrågor och gång- och cykelstråk.

Målet med dialogen var att skapa en plats där både kvinnor och män, pojkar och flickor vill vistas – och så verkar det faktiskt bli, konstaterar Sandra Moberg som är utvecklingsledare i stadsdelen Majorna-Linné.

− Den skiss som är på väg att beslutas kommer innebära ökad trafiksäkerhet, fler sittplatser, bättre belysning, färre parkeringsplatser och mer grönska. Och det var önskemål från kvinnor, barn, unga, och personer som har en funktionsnedsättning, det vill säga våra prioriterade målgrupper i det här arbetet.

Ida Måwe
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo