Landskrona – snart en jämlik stad

Jämlika Landskrona ska utveckla staden ur ett jämlikhetsperspektiv. Både attityder och processer ska förändras.

Det kan handla om allt från riktlinjer för flaggning till hur policyn kring representation är utformad. Projektet ”Jämlika Landskrona” har processerna i fokus och ambitionsnivån är hög. Kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och jämlikhetsarbetet ska genomsyra verksamheten.

– Vi vill mycket, men har också fått avgränsa arbetet. Att utbilda personer till förändring har sällan lyckats, därför fokuserar vi istället framför allt på strukturer och normer. Och för att nå bäst effekt har vi valt ut några processer som är centrala för organisationen, säger Hannes Frizén, jämlikhetsutvecklare.

Dessa är exempelvis stadens centrala styr- och budgetprocess, samt några HR-processer, till exempel rekryterings- och lönebildningsprocessen. Genom att tillsätta olika arbetsgrupper i verksamheten, där chefer och nyckelpersoner ingår, ska jämlikhetsarbetet kopplas till ordinarie mål och verksamhet.

Både chefer och medarbetare utbildas

Sedan utbildas alla chefer för att kunna använda sig av arbetsgruppernas resultat. Det handlar både om generell utbildning och mer anpassad till de olika verksamheterna.

– Vi skräddarsyr utbildningarna, så att arbetet känns relevant för dem och kopplas direkt till processerna som arbetsgrupperna har gått igenom.

”Sedan behöver man inte alltid tycka rätt saker, men man måste bete sig på ett respektfullt sätt mot varandra.”

Även medarbetare får kompetensutveckling, för att ändringar av policys och riktlinjer ska kunna tillämpas i hela verksamheten. Enligt Hannes Frizén behövs en förståelse för jämlikhetsarbetet för att en förändring ska bli möjlig.

– Vi diskuterar bemötande och riktar blicken mot oss själva och våra fördomar.

Ett exempel på föreläsning som riktar sig till alla var den av Sara Lund/Claes Schmidt. Det handlade bland annat om att man programeras att förstå sin omvärld under en viss tid i livet – men sedan förändras omgivningen, och då gäller det också att omprogrammera sig själv. Enligt Hannes Frizén ledde föreläsningen till många diskussioner.

– Det gäller att få det öppna samtalsklimatet. Sedan behöver man inte alltid tycka rätt saker, men man måste bete sig på ett respektfullt sätt mot varandra.

Nytt metodmaterial tas fram

Jämlika Landskrona arbetar även fram ett metodmaterial som ska kunna användas inom kommunens olika verksamheter. Här är utmaningen att få det brett men ändå ”spetsigt”.

”Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt utan använder oss av sådana metoder som varit framgångsrika hos andra kommuner och organisationer.”

–  Det kan vara övningar som till exempel handlar om hur vi bemöter varandra? Vad händer om en person bryter mot normerna på vår arbetsplats? Vi hoppas att det blir ett material som går att använda på arbetsplatsmöten – och leda till diskussioner. Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt utan använder oss av sådana metoder som varit framgångsrika hos andra kommuner och organisationer.

Finns det några områden där ni kan bli bättre?

– Vi skulle kunna bli bättre på att som organisation ha ett aktivt ägarskap när det gäller jämlikhetsarbetet, det vill säga tydligare efterfråga resultat och utveckling i organisationen.

Vad hoppas ni på att uppnå under den två år långa projekttiden?

– Vi vill ha nått så långt att vissa förändringar i strukturen ska vara avslutade och det ska gå att se tydligt att det finns ett jämlikhetsperspektiv med, att vi har ett jämlikt beteende i organisationen. För att uppnå förändring i attityder och värderingar är två år för kort tid, men vi hoppas ha ett embryo till förändring.

Enikö Koch
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo