Hero Image

Samarbete skapade intresse och legitimitet

Flertalet kvinnor som vänder sig till kvinnojourer har erfarenheter av att samma förövare också utövat våld och vanvård mot sällskaps- eller husdjur. Som ett led i arbetet med jämställdhetsintegrering skapades i Västernorrlands län ett nätverk mellan medarbetare med ansvar för djurskydd och aktörer för att motverka mäns våld mot kvinnor.

– Jag hade läst om kopplingarna mellan våld mot kvinnor och våld mot djur och kände att det var ett område där vi skulle kunna göra många bra insatser. Men jag saknade någon att bolla med, berättar Maria Antonic, särskilt sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen i Västernorrland.

Länsstyrelserna har det regionala ansvaret att samordna och utveckla samarbeten för att främja jämställdhetsintegrering och arbete mot mäns våld mot kvinnor.

– Så träffades jag och länsveterinären, Helen Ahlqvist, i ett annat sammanhang och hon ville gärna samarbeta i frågan. Det var så det började, säger Maria Antonic.

Att våld mot djur och våld mot kvinnor hänger samman är sedan länge klarlagt. I Sverige presenterades 2004 en studie av forskaren Carin Holmberg som visar att flertalet av kvinnor som vänder sig till kvinnojourer har erfarenheter inte bara av våld utan att samma förövare också utövat våld eller vanvård mot sällskaps- eller husdjur. Den svenska studien bekräftar tidigare studier från bland annat USA.

Maria Antonic och Helen Ahlqvist ville få igång ett arbete mot mäns våld mot kvinnor som också uppmärksammade djurs utsatthet och hur djur kan användas av förövaren för att förhindra att den utsatta lämnar en våldsam relation. För att det skulle fungera behövde fler få kunskap i frågan. Dessutom var det nödvändigt för aktörer som inte samarbetat tidigare att lära känna varandras respektive verksamheter, till exempel veterinärmottagningar och kvinnojourer.

Uppskattat seminarium

Som första länsstyrelse i Sverige anordnade Västernorrland år 2012 en seminariedag om kopplingen mellan våld mot kvinnor och våld mot djur. De över sextio deltagarna kom från socialtjänsten, polisen, djurhem, kvinnojourer och från veterinärmottagningar.

Forskare, Polisen och representanter för civilsamhället talade under seminariet och i ett avslutande samtal fick deltagarna berätta hur de ville att det fortsatta arbetet skulle se ut. Deltagarna var överens om att de ville ha mer konkret samverkan och lära mer av varandra.

”Tidigare hade de som lyfte den här frågan nästan blivit utskrattade.”

– Tack vare samarbetet mellan särskilt sakkunnig i jämställdhet och länsveterinären samt det övergripande samordningsuppdraget kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer fick frågan legitimitet i länet. Tidigare hade ju de som lyfte den här frågan nästan blivit utskrattade. Nu började vi titta och ganska snabbt insåg vi att det fans ett behov av att veta och förstå mer. Dessutom kunde vi dra i trådarna från två olika håll, både jämställdhet och djurskydd. Det blev en fråga som berörde alla, säger Maria Antonic.

Seminarierna har fortsatt och fungerar som en plats att få dela erfarenheter och frågor kring kopplingarna mellan djurskydd och våld i nära relationer. Tack vare att aktörer samlas och lär sig om varandras verksamheter så har en gemensam bild av samverkan skapats.

En fråga som berör alla skapar legitimitet för arbetet

Idag finns ett nätverk för dem som i sitt arbete möter djur i utsatta situationer på grund av våld i nära relationer. Nätverket arbetar för klargöra villkoren för samarbete för sina respektive verksamheter. Nätverket, som träffas två gånger per år, ska också ta fram en handlingsplan i hur man arbetar med frågan i Västernorrland.  Länsstyrelsen har tagit fram en rutin för hur en ska hantera ärenden där handläggaren misstänker att det förekommer våld mot både människa och djur.

– Dessutom har vi i nätverket hjälpt till att ta fram en gemensam checklista för polis och socialtjänst för hur de ställer frågor om våld mot djur. Vi hjälper också till att sprida kunskap om vilka åtgärder som finns för att förbättra situationer för människor och djur, vem en kan kontakta för hjälp, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare för arbetet mot våld i nära relationer i Västernorrland.

Initiativet presenterades på ett seminarium under politikerveckan i Almedalen år 2013 och rönte stor uppmärksamhet. Sedan dess har flera länsstyrelser gjort liknande utbildningar och utvecklingsarbeten.

Karolin Kalle Röcklinger
Källa: Länsstyrelsen i Västernorrland
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo