Hero Image

SKL och KTH – exempel på jämställdhetsarbete i stora organisationer

Hur bör arbetet med jämställdhetsintegrering organiseras för att få genomslag i stora organisationer? Kungliga Tekniska Högskolan har valt att förlägga samordningen centralt men att arbeta lokalt. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med modellkommuner som sprider arbetet med jämställdhetsintegrering vidare till andra kommuner.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen och innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en intresseorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner. Marie Trollvik är processledare på SKL och har i flera år arbetat med modellkommuner som ett arbetssätt för att jämställdhetsintegrera ledning och styrning med syfte att service och välfärd till kommuninvånarna fördelas jämt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

– Modellkommuner ett koncept för systematiskt erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Arbetet bygger på att deltagarna ömsesidigt lär av varandra. Det handlar om att kopiera framgångsrika arbetssätt, säger Marie Trollvik.

Benchmarking i flera steg

Processen inleds med att SKL håller uppstartsmöten där två till tre nya kommuner träffar sin mentorkommun för att gå metoden och vad som ska uppnås. Därefter arbetar kommunerna själva med att sätta mål och indikatorer och utbyta erfarenheter. Efter ett år följer kommunerna upp sitt utvecklingsarbete och tittar på utfallet, till exempel elevers resultat i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Efter att ha arbetat med eget utvecklingsarbete samlas kommunerna återigen hos oss för att dela med sig av sitt arbete och lära av varandra. Då är de utbildade kommunerna förhoppningsvis redo att bli mentorer för nya kommuner. Och så rullar det på. Målet är att nå ut till landets 290 kommuner. Det är ett billigt och bra sätt att sprida, säger Marie Trollvik.

Ansvaret ligger hos ledande personer

I varje kommun skapas grupper och styrning för att skapa en bred förankring kring arbetet med jämställdhetsintegrering.

– Arbetssättet måste byggas in i systemet för att inte vara avhängigt av vilken politiker som styr. Från varje kommun skapas en arbetsgrupp bestående av ett antal nyckelpersoner, däribland en högt uppsatt politiker, till exempel kommunstyrelsens ordförande, en chef och en jämställdhetsexpert.

Under 2019 har ett pilotprojekt startat upp med sex modellregioner. Regionerna Gotland, Värmland och Västerbotten samarbetar kring ledning och styrning av regional utveckling och regionerna Gävleborg, Norrbotten och Halland samarbetar kring folkhälsa och social hållbarhet.

Kopplar ihop jämställdhetsintegrering och lika villkor

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, arbetar med jämställdhetsintegrering sedan 2017 och där har ledningen valt att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering med lika villkorsarbetet som utgår från diskrimineringslagen.

Charlotte Holgersson, lärare och forskare och Alice Marshall, strateg arbetar i det relativt nyinrättade Equality Office som har till syfte att samordna och stödja arbetet.

– En viktig uppgift för oss är att utifrån forskning och sakkunskap utbilda och vägleda de lokalt ansvariga för jämställdhetsintegrering inom KTH. Det finns en stor efterfrågan på vår kompetens att hålla utbildningar och workshops, berättar Alice Marshall.

Styra centralt och arbeta lokalt

KTH är ett stort universitet med cirka 15 000 studenter och 5 000 anställda fördelade på fem skolor. Varje skola ansvarar för att driva jämställdhetsintegreringen lokalt. Ytterst ansvarig för jämställdhets- och värdegrundsfrågorna på KTH är vicerektor Anna Wahl, som också har kopplat till sig en grupp av jämställdhets- mångfalds- och lika villkorsansvariga, JMLA-gruppen, som består av chefer från varje skola, representanter från Equality Office, förvaltningschef och även studentkår.

– De centrala prioriteringarna sätts i JMLA-gruppen. Det är viktigt att kunskap och medvetenhet finns centralt men sedan sprids ut i organisationen. Eftersom vi finns på många enheter är detta avgörande för en effektiv styrning och uppföljning. Själva arbetet bör dock utformas och utföras lokalt, säger Charlotte Holgersson.

Vill bli modellskola

Equality Office arbetar aktivt med att öka kunskapen om jämställdhet inom organisationen: utbildar och stödjer förändringsledare och utbildar studenter på grund- och forskarnivå och i samarbete med studentkåren.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet utgår från ett interaktivt arbetssätt med utrymme för delaktighet och reflektion. Detta tar förstås tid men vi har ledningens stöd i ryggen och har fått resurser att arbeta med, säger Charlotte Holgersson.

Målet är att skapa ett jämställt KTH och skapa lika villkor och inkluderade kulturer. Till exempel försöker KTH minska könsstereotypa val då studenter väljer utbildningar samt bredda studentrekryteringen. Equality Office samarbetar därför med kommunikationsenheten som jobbar med bland annat studentrekrytering.

– Det är ännu för tidigt att säga något om resultaten men vi har identifierat problemområden och satt upp indikatorer som vi mäter kvartalsvis. Vi hoppas bli en modellskola som andra tar efter, säger Alice Marshall.

Fotnot: Texten baseras på ett seminarium med titeln ”Att organisera för att sprida jämställdhetsarbete i hela organisationen” som hölls på konferens om jämställdhetsintegrering arrangerad av Jämställdhetsmyndigheten i december 2018.

Västerås är en av landets modellkommuner. Foto: Mostphoto
Källor
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo