Hero Image

Ledningssystem som ger högre kvalitet i sjukskrivningsprocessen

Självklart ska vi ha ett enkelt ledningssystem som garanterar god kvalitet till alla patienter oavsett kön. Ett ledningssystem ska vara självklart och enkelt att använda, inga konstigheter, säger Håkan Bjartell, företagsläkare vid Landstingshälsan i Värmland.

– Landstingshälsan är pilotprojektet för ett jämställdhetsintegrerat ledningssystem för sjukskrivningar inom Landstinget i Värmland.

I praktiken innebär det att mål och rutiner inom åtta områden ska belysas genom att standardisera formulär och processer – från arbetsförmågesamtal till kartläggningssamtal avseende alkohol.

Könsuppdelad statistik – en fråga om kvalitet

– Detta är en kraftfull kvalitetssäkring som till stor del eliminerar risken för att vi behandlar kvinnor och män utifrån våra fördomar. Vi har tagit på oss genusglasögonen i arbetet med ledningssystemet – det är grundläggande att ha statistik som är könsuppdelad och som följs upp.

Håkan Bjartell betonar att det är nödvändigt att jämställdhet är en ledningsfråga för att det ska genomsyra hela organisationen. Det är minst lika viktigt att involvera personalen i processen så att den blir framgångsrik.

”Från att jämställdhet inte var något som kommenterades särskilt ofta är det nu ett vanligt tema i fikarummet, det kommer upp spontant och vi samtalar om genusspan på arbetsplatsträffarna.”

När arbetet inleddes gjorde personalen tillsammans en processkartläggning genom att beskriva flödena i sjukskrivningsprocessen. Riskområden som identifierades var till exempel att alla företagssköterskor var kvinnor och alla läkare män vilket väckte frågan om detta kunde leda till ojämställda bedömningar. En annan risk var slentrianmässiga bedömningar utan tillräcklig kunskap om genus.

– På så sätt kan man säga att vi tillsammans skapat en gemensam värdegrund för det har absolut skapats en ny sorts medvetenhet i hela personalgruppen. Som en konsekvens av detta frågar vi nu i kundenkäterna om patienten tror sig få annorlunda behandling om patienten varit av annat kön.

Jämställdhetsperspektivet var inte alldeles självklart från början.

– Det där med jämställdhet kan andra sköta var en reaktion jag mötte. Men nu flyter det på bra. Från att jämställdhet inte var något som kommenterades särskilt ofta är det nu ett vanligt tema i fikarummet, det kommer upp spontant och vi samtalar om genusspan på arbetsplatsträffarna.

En del av det förebyggande arbetet

Arbetet går också hand i hand med strävan att arbeta främjande och förebyggande istället för efterhjälpande vilket ökar pressen på att göra rätt redan från början. Ett förhållningssätt som lett till att sjukskrivningarna har minskat till 3-4 procent bland landstingets egen personal.

”Nu blickar vi framåt – det här tänket måste in i alla områden och nästa steg är ett jämställdhetsintegrerat ledningssystem för hela verksamheten.”

På frågan om vad Landstingshälsan hade gjort annorlunda om man gjort om satsningen idag funderar Håkan Bjartell en stund innan han svarar.

– Då hade vi nog inledningsvis gjort en större genomgång av definitioner och gjort en mer omfattande kunskapsinhämtning. Men för att istället se till vad vi vunnit så är det att samma tänk går att föra över på en mängd andra områden. Nu blickar vi framåt – det här tänket måste in i alla områden och nästa steg är ett jämställdhetsintegrerat ledningssystem för hela verksamheten.

Bengt Nilsson
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo