Hero Image

Göteborg synliggör kvinnor och män i budgeten

Kan jämställdhet översättas i pengar? Ja, faktiskt. Och vill man kartlägga hur resurser fördelas mellan könen kan man bestämma sig för att jämställdhetsintegrera budgetprocessen. Det har man gjort i Göteborg.

Budgeten styr vad som sker i en kommun. I budgeten bestäms vem som ska få pengar till vad. Det är därför viktigt att jämställdhetstänkandet finns med redan i budgetarbetet. Att komma in med jämställdhetsaspekterna senare i processen kan vara liktydigt med att komma in för sent. Kanske kan man inte påverka alls.

– Det handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i budgeten, säger Ingrid Osika, nationalekonom anställd i Göteborgs stad.

För att kunna ta reda på hur resurser fördelas utifrån kön måste man ha tillgång till könsuppdelad statistik och uppgifter om vad olika insatser kostar.

Ojämställd fördelning av resurser

Kartläggningar och analyser som gjorts på många olika platser vid olika tillfällen visar att det generellt läggs större vikt vid – och satsas mera pengar på – behov och aktiviteter som traditionellt föredras av män. Göteborg är inte något undantag.

När man för några år sedan där analyserade hur resurserna fördelades till olika sociala organisationer, som Länkarna, kvinnojourer och liknande, visade det sig att mansdominerade föreningar fick 1 100 kronor per person medan kvinnodominerade föreningar fick 200 kronor per person.

”Den hypotes vi därför har är att kommunens stöd till idrotten utgår mer från killarnas behov och preferenser än tjejernas.”

För närvarande pågår en annan kartläggning inom ramen för ett projekt kallat Smart ekonomi, berättar Ingrid Osika.

­– Vi ser att flickor i större utsträckning än pojkar verkar köpa sin fysiska aktivitet på marknaden. De köper till exempel dans, ridning och gym, sådant som kommunen inte står för. Den hypotes vi därför har är att kommunens stöd till idrotten utgår mer från killarnas behov och preferenser än tjejernas.

Hur förändrar man detta?

– Ja, det är inte lätt. De som har fått mest går ju inte med på att man tar från dem för att ge till någon annan. Det man kan göra är att visa politikerna hur det ser ut, så får de fatta beslut om vad som ska göras.

Lösningen när det gäller den skeva fördelningen till sociala organisationer blev att tillföra nya resurser. Ett resultat av den senaste kartläggningen är att föreningarna nu är skyldiga att ange en strategi för att säkra jämställdhetsperspektivet när de ansöker om föreningsbidrag.

Webbaserat stöd

En jämställdhetsintegrerad budget kräver en jämställdhetsintegrerad planerings- och uppföljningsprocess. För att klara av detta har Göteborgs stad ett webbaserat stöd som heter Rappet.

Alla verksamheter, förvaltningar och bolag använder Rappet. Tanken är att verktyget ska se till att alla går i ungefär samma takt när det gäller utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

I dag ska all relevant individbaserad statistik vara könsuppdelad i hela planerings- och uppföljningsprocessen. När nämnder eller styrelser arbetar med en fråga, ett mål eller en inriktning i sin planering ska de alltid ange vad de har för strategi för att uppnå målet och vad de har för strategi för att säkra jämställdhetsperspektivet.

”Och det ska vara självklart att energibolaget bedriver verksamheten på ett jämställt sätt, det är en del av leveransen.”

En bonuseffekt är att kraven på jämställdhetsintegrering har lett till en allmänt högre kvalitet i processen för planering och uppföljning.

Göteborgs stad har nått längre än många andra kommuner när det gäller jämställdhetsintegrering. Vice stadsdirektören Peter Lönn menar att den genomtänkta budgetprocessen har haft en avgörande betydelse.

– Att få in jämställdhetstänkandet och jämställdhetsarbetet i det man alltid gör, det är det som är jämställdhetsintegrering, understryker han. Vi ska leverera en jämställd skola, inte bara en skola. Och det ska vara självklart att energibolaget bedriver verksamheten på ett jämställt sätt, det är en del av leveransen.

Katarina Gisby
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo