Hero Image

Jämställd folktandvård – en kvalitetsfråga

- Jämställdhet och jämlikhet är en väg till kvalitetssäkring av bemötandet av patienter oavsett kön, säger Katarina Wadstein, chef över Folktandvården i Solna och Hallonbergen.

För ett antal år sedan gick Wadstein Stockholms läns landstings jämställdhetsutbildning för chefer. Ett av utbildningsprojekten handlade om skillnader i patientnärvaro. På sju undersökta kliniker hittades en statistiskt säker skillnad: pojkar uteblev i högre grad än flickor.

Frågan var om bilden var likadan över hela länet.

– Vi har ett fantastiskt journalmaterial inlagt i datasystem där vi hämtat statistik från samtliga länets 63 kliniker. Under en fyraårsperiod kallades 421 000 individer varav 185 000 av besöken inte blev av. Vi jämförde och fann att pojkar uteblir oftare än flickor, berättar Wadstein.

”Vi jämförde och fann att pojkar uteblir oftare än flickor.”

Alla barn erbjuds gratis tandvård upp till 19 års ålder. Totalt var skillnaden mellan könen i åldern 3-19 år 19 procent; från 11 års ålder ökade skillnaden och vid 19 års ålder var det hela 37 procent större risk att en pojke uteblir jämfört med en flicka. Resultatet var i stort sett lika på alla kliniker: pojkar uteblir mer. Pojkar har en dryg procent fler besök inbokade men den skillnaden är så liten att den inte påverkar skillnaden i närvaro.

– Vi gjorde även en sökning i enlighet med Stockholms läns landstings indelning av länet i områden med god socioekonomi 1-2 och områden med sämre dito 3-4. Här fann vi en större skillnad mellan pojkar och flickor i områden 1-2 jämfört med 3-4. I områden 3-4 uteblir barn oftare totalt sett. Däremot är det mindre skillnad mellan könen.

Varför är det en skillnad i patientnärvaro mellan flickor och pojkar? Varför är den lägre i vissa områden och varför ökar den med ålder? Wadstein betonar att ingen har svaren på frågorna än. Kanske är det sättet som barnen kallas på, kanske är det bemötandet. Kanske är det djupt rotade föreställningar om kön och vikten av en god tandhälsa som leder till skillnaden i patientnärvaro.

 Dyr ojämställdhet

– Vi har skapat fokusgrupper och anlitat ett konsultföretag för att göra intervjuer. Vi vill höra föräldrars och barns synpunkter. Bara det faktum att jag som chef diskuterar med min personal gör att vi blir mer medvetna och på så sätt påverkar patienterna. Det gäller att förbättra vår verksamhet så att patientnärvaron ökar.

Wadstein berättar att de räknat på antagandet att den tomma tandläkarstolen tagit en vuxen betalande patient istället. Patientfrånvarons kostnad uppgår då till 36 miljoner.

”Vi har alla mycket att vinna på ökad tandhälsa för både pojkar och flickor.”

– Räknat på vad det kostar med pojkars större uteblivande jämfört med flickor blir summan 3,25 miljoner. Kan vi få ned skillnaden i antal missade besök och i förlängningen den totala frånvaron kan vi göra både en företagsekonomisk och en samhällsekonomisk vinst. Vi har alla mycket att vinna på ökad tandhälsa för både pojkar och flickor.

Det handlar om resursbesparingar i kombination med ökad kvalitet, menar Wadstein.

– Vi är stolta över att folktandvården förbättrat tandhälsan alltsedan starten 1938 och att över 80 procent av föräldrarna i Stockholm idag väljer att gå med sina barn till oss. Men vi vill hela tiden se framåt och gå vidare med kvalitet och jämställt bemötande, säger Katarina Wadstein.

Folktandvårdens tips

  • Använd redan könsuppdelad statistik
  • Ställ er öppna frågor hellre än att tro att svaren är givna
  • Koppla jämställdhet till kvalitetssäkring av verksamheten

 

Lisa Gålmark
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo