Hero Image

Fler pojkar till ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen i Gävle analyserade personalen sitt bemötande av killarna när man upptäckte att de bara stod för 18 procent av besöken. Den ojämna besöksfördelningen mellan killar och tjejer resulterar i att tjejer tar huvudansvaret för den sexuella hälsan.

Det är ett känt fenomen att killar inte besöker ungdomsmottagningar i lika stor omfattning som tjejer. Det är samma mönster överallt i landet. Men i Gävle bestämde man sig på landstinget för att ta reda på hur det såg ut, svart på vitt, och gjorde en 4R-analys av verksamheten.

Det visade sig att killarna stod för 18 procent av besöken, tjejerna för 82. Lika många, eller snarare lika få, killar besökte kuratorerna.

– Vi var tvungna att granska vårt arbetssätt, säger Ingela Tunlind Öhman, barnmorska på ungdomsmottagningen. Vi frågade oss om det fanns något vi kunde göra för att det skulle bli mera attraktivt för unga män att komma hit.

Tjejnorm i språket

Vid granskningen av den egna verksamheten fann man att flera anställda upplevde att killarna fick mindre besökstid än tjejerna. Några medarbetare hade en känsla av att killarna tyckte att det var jobbigt att testa sig för könssjukdomar, vilket gjorde att man omedvetet skyndade på mötena. Därmed uteblev många följdfrågor, och det kan inte uteslutas att killar som skulle ha behövt kurators stöd inte fångades upp. En annan konsekvens av den könsmässiga snedfördelningen var att ansvaret för unga, heterosexuella pars sexuella hälsa nästan uteslutande lades på tjejerna.

”Här talar vi i dag i stället om ”undersökning av genitalier” och ”genitala besvär”, vilket kan gälla för båda könen”

När personalen granskade journaler ur ett könsperspektiv noterades att det fanns en tydlig tjejnorm i språket. Det stod till exempel ”gynundersökning” och ”gynbesvär” även då det handlade om pojkar, fastän motsvarigheten till gynekologi för män heter andrologi.

– Här talar vi i dag i stället om ”undersökning av genitalier” och ”genitala besvär”, vilket kan gälla för båda könen, berättar Ingela Tunlind Öhman.

Pojkar osynliga i statistiken

När det gäller preventivrådgivning uppmanas numera ungdomar som söker till mottagningen att ta med sig sin partner om de har någon.

– Det har lett till att det är betydligt vanligare att tjejer i dag följs åt av sina pojkvänner. Tyvärr får vi ändå bara registrera flickorna som besökare, om det är de som tagit den första kontakten med oss. Vi tycker att det är fel, dokumentationen blir ofullständig och det syns inte att vi lägger ner arbete även på killarna. De blir faktiskt osynliga i statistiken.

Så statistiskt har inte antalet besökande pojkar ökat?

– Nej, vi kan inte peka på någon ökning i si och så många procent, fortsätter Ingela Tunlind Öhman. Det vi med säkerhet kan säga är att jämställdhetsarbetet har lett fram till att vi har blivit mycket mer observanta på vårt eget beteende. När par kommer till oss arbetar vi för att båda ska känna sig lika delaktiga, och när ungdomar söker kuratorshjälp uppmanar vi dem ibland att ta med föräldrarna; tidigare sa vi i större utsträckning ”du kanske kan be din mamma följa med”. Målet är alltså att inkludera papporna.

Ingela Tunlind Öhman säger att personalen ifrågasätter sig själv och sitt agerande i större utsträckning. Beter de sig olika när en pojke respektive flicka besöker mottagningen? Ställer personalen olika frågor beroende på kön? Hur ser mottagningen ut, vad hänger på väggarna? Vilken litteratur ligger på borden? Kan det se ut som om mottagningen vänder sig mer till tjejer än till killar?

– Vi tror att förändringarna kommer att leda till att pojkar söker sig hit på egen hand i större utsträckning, att de kanske rekommenderar sina kompisar att komma hit, och så vidare. Men vi är bara i början av en process och den kan nog ta tid.

HBTQ-perspektivet förbättrades

Mottagningen strävar efter att ha en personalstyrka som består av både män och kvinnor. Antalet kvinnor överväger, men det finns både en läkare och en kurator som är män. Fast det är inte så att killar generellt erbjuds manlig personal och tjejer kvinnlig. Särskilda besökstider för killar har man inte heller. Det har man provat tidigare, eftersom man trodde att pojkarna kunde känna sig generade av att sitta i ett väntrum med tjejer, men det visade sig att killarna kände sig precis lika generade av att köa tillsammans med andra killar, så den åtgärden gjorde varken från eller till.

– Om jag ska lyfta ytterligare en sak som jämställdhetsarbetet har lett fram till är det att vi har blivit bättre på att inkludera HBTQ-perspektivet, fortsätter Ingela Tunlind Öhman. Många homo- och bisexuella ungdomar söker sig till oss, och de har mängder med frågor som vi försöker hjälpa dem att hitta svaren på.

Utvecklingsarbetet bedrevs tidigare i projektform och idag är projektet avslutat.

– Men vi hoppas och tror att vi har införlivat ett annat synsätt i vår verksamhet. Vi tycker att jämställdhetsfrågorna är viktiga och vill att de diskuteras kontinuerligt.

Catarina Gisby
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo