Hero Image

En förälder blir till

Alla barn och deras familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Utifrån den tanken utvecklades verktyget En förälder blir till - ett verktyg som främjar jämlikt föräldraskap genom att personalen får utbildning och tid för reflektion.

En förälder blir till är ett verktyg för jämlik barnhälsovård. Med mod och nyfikenhet har nästan 800 personer inom barnhälsovården i Västra Götaland utmanat sina egna normer, värderingar och arbetssätt för att göra barnhälsovården mer jämlik, välkomnande och inkluderande för alla familjer.

Det startade 2013 med att Centrala barn­hälso­vård i Skaraborg kontaktade Kunskaps­cent­rum för jämlik vård för att få hjälp med att erbjuda mer jämlik barnhälsovård. Tillsammans togs En förälder blir till fram – ett kreativt arbetssätt som utifrån ett normmedvetet perspektiv fokuserar på teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturkompetens och psykisk hälsa.

Under ett år med verktyget fick personalen läsa forskning, självkritiskt analysera sin egen verksamhet, inspireras av andra och varandra samt låta arbetet mynna ut i konkreta handlingsplaner där bemötande, rutiner och arbetssätt förbättras. Med hjälp av inspirationsexempel och reflektionsfrågor har verksamheterna fått möjlighet att genomföra förbättringar utifrån familjers behov.

”Vi trodde att vi var medvetna och drivande och vill gärna tro att vi jobbar främjande med frågor kring jämställdhet, men gör vi det? Reflektionen hos oss alla är att vi borde ha kommit längre.”

– Vi trodde att vi var medvetna och drivande och vill gärna tro att vi jobbar främjande med frågor kring jämställdhet, men gör vi det? Reflektionen hos oss alla är att vi borde ha kommit längre, skrev en deltagare i utvärdering.

Under 2016 och 2017 vidgades arbetet och all personal på barnavårdscentraler och familjecentraler runt om i Västra Götaland, i både privat och offentlig regi, fick möjlighet att genomföra arbetet. Detta tack vare ett fortsatt nära samarbete med regionens fyra Centrala barnhälsovårdsteam.

En förälder blir till sprids nu runt om i Sverige; till högskolor och universitet, till barnhälsovård i andra landsting och till vårdcentraler och verksamheter i Västra Götaland som också möter barn och deras familjer.

Verktygets upplägg

Verktyget har fyra teman: Jämställt föräldraskap – om att inkludera alla föräldrar och stödja och uppmuntra delaktighet. Stjärnfamiljen – om att möta olika familjekonstellationer och de egna föreställningarna om vad en familj är. Kulturell medvetenhet – om att möta familjer från länder och sammanhang som jag själv kanske inte vet så mycket om. Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.
Utöver dessa kapitel finns Ord & bild och Hjälp!!! som är kopplade till verktygets fyra teman. Ord & bild handlar om att med normkritisk blick granska sin kommunikation och hur normer avspeglas i verksamhetens ord och bilder. Avsnittet Hjälp!!! stöttar när verksamheten kört fast.

 

Fyra steg för varje tema

  1. Vad är problemet? I det första steget beskriver vi temat och varför det är viktigt. Vi berättar vad forskning på området visar och om erfarenheter som andra har gjort. Under rubriken Läs det här listar vi texter som ger fördjupning av temat.
  2. Inspiration I det andra steget berättar vi om verksamheter som redan har arbetat med frågorna. Här får läsaren veta hur andra har gjort för att utveckla sin verksamhet – och det är fritt fram att låna idéer av andra!
  3. Inventering I det tredje steget ska läsaren utifrån det aktuella temat ta reda på hur de själva gör i sin verksamhet. Här finns mycket att fundera över och diskutera. Vi ger också konkreta förslag på insatser. I det här steget ser verksamheten över hur de använder ord och bild i sin verksamhet.
  4. Handling Utifrån vad som fram i de föregående stegen ska verksamheten bestämma vilka förbättringar som de kan göra i sin verksamhet. I detta fjärde steg sammanfattas även reflektioner, tankar och idéer och en konkret handlingsplan görs som beskriver vem som gör vad, när och hur och när arbetet ska följas upp.

En förälder blir till i olika verksamheter

Verktyget En förälder blir till har som sagt anpassats till flera olika verksamheter i Västra Götaland. Genom att personalen nyttjat tiden på redan planerad tid för verksamhetsutveckling, som till exempel APT och samverkanstid, har det blivit möjligt att få alla med på tåget. Varje tema har tagit ungefär tre månader, och sammanlagt tar arbetet ungefär ett år.
Hela verktyget finns som PFD, fritt att använda för alla som vill arbeta för mer inkluderande föräldraskap.

Västra Götalandsregionen
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo