Hero Image

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

En viktig del av Vinnovas arbete inom jämställdhetsområdet är samarbete med andra aktörer. Viktiga samarbetspartner är Länsstyrelsen, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Jämi-programmet, ESF:s forum för Lika behandling NIKK, FAS samt de universitet och högskolor där Vinnova finansierar forskning och utvecklingsprojekt.

I samarbete med SKL, Svenska ESF-rådet och Nationella sekretariatet för genusforskning var Vinnova 2009 med och lanserade webbportalen Jämstall.nu för information och spridning av kunskaper om jämställdhetsintegrering.

Vinnovas jämställdhetsarbete

Redan under sitt första verksamhetsår, 2001, antog Vinnova en dubbel strategi för sitt arbete med genus och jämställdhet, d.v.s. både jämställdhetsintegrering och riktade insatser. Arbetet har kontinuerligt avrapporteras i de årliga avrapporteringarna till Näringsdepartementet. 2015 blev Vinnova en av de 42 myndigheter som ingår i JiM-uppdraget.

Vinnovas arbete med jämställdhetsintegrering avser att bidra till att nå det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik d.v.s. att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vinnova gör bedömningen att det utifrån vår kärnverksamhet går att påverka uppfyllandet av främst delmålen; en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället samt ekonomisk jämställdhet. Genom våra satsningar inom programmet för normkritisk innovation kan vi dock även ha påverkan på resterande delmål.

Vinnovas program Normkritisk innovation riktar sig till aktörer som vill vara med och ta avgörande steg framåt och genomföra ett normkritiskt innovationsprojekt.

En normkritisk innovation innebär att hitta nya lösningar, utifrån identifierade behov och utmaningar, som bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet.

Det normkritiska perspektivet ska vara kopplat till någon eller några av de skyddade diskrimeringsgrunderna och utgöra en central del i problemformuleringen och innovationsprocessen.

Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering

Sophia Ivarsson, programledare för Normkritisk Innovation
Telefon: 08-473000
Sophia.Ivarsson@vinnova.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo