Hero Image

Svenska ESF-rådet

Jämställdhet ska integreras i allt arbete i Socialfonden under programperioden 2014-20.

På EU-nivå ses jämställdhet som en grundläggande rättighet. Det är också en fråga om kvalitet och effektivitet. Socialfondens medel ska användas så effektivt som möjligt för hela befolkningen. Jämställdhet är också en rättvisefråga – medel ska fördelas så att både kvinnor och män gynnas. Diskriminering på grund av kön ska upphöra. För att kunna bidra till målen i EU 2020-strategin och möta de demografiska utmaningarna krävs kunskap om det område som ska förändras och de effekter fonderna ska bidra till.  Jämställdhet är en nyckel för att nå EU-målen om tillväxt, arbete och social inkludering.

Eftersom ojämställdhet är en orsak till många av de problem socialfonden ska bidra till att lösa, måste jämställdhetsperspektivet finnas med i socioekonomiska analyser, mål och indikatorer som styr hur fonden används.

Vi förändrar arbetsmarknaden

Stereotypa förväntningar begränsar både kvinnor och män och skapar en könssegregerad arbetsmarknad. Det är därför viktigt att arbeta för jämställdhet i alla projekt för att bryta könsstereotypa mönster, ta tillvara allas resurser och få ett hållbart arbetsliv som kan kombineras med familjeliv.

  • Jämställdhet kan leda till att fler högutbildade kvinnor och män kan stanna kvar i sin hembygd och få arbeten som svarar mot deras kvalifikationer.
  • Jämställdhet kan leda till en friskare arbetskraft och en större bredd i rekryteringen.
  • Jämställdhet kan också bidra till en bättre kompetensförsörjning för arbetsgivare genom ett breddat urval.
  • Jämställdhet innebär att både män och kvinnor ser utbildning som en naturlig väg in i arbetslivet.

 

Jämställdhet ger också en bättre kvalitet på styrdokument, arbetssätt och planering, både i ESF-rådet och i projekten, eftersom man då ser till både kvinnors och mäns behov. Jämställdhet bidrar till ökad kvalitet i hela programgenomförandet. För att jämställdhet i Socialfonden ska få den effekten, krävs ett systematiskt tillvägagångssätt på alla nivåer.

Svenska ESF-rådet gör det möjligt för projekten att genom jämställdhetsintegrering bättre bidra till att programmål, arbetsmarknadsmål liksom jämställdhetsmål uppfylls.

Svenska ESF-rådet, en statlig myndighet

Svenska ESF-rådet, har funnits som myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Svenska ESF-rådet har ungefär 120 medarbetare på åtta regionkontor runtom i Sverige och ett huvudkontor i Stockholm.

Kontaktperson

Pernilla Bjärne
Telefon: +46-26-54 26 87
E-post: pernilla.bjarne@esf.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo