Hero Image

SKL stödjer jämställdhetsarbete i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är arbetsgivarorganisation och intresseorganisation för alla 290 kommuner och 21 landsting och regioner i landet.

Det grundläggande uppdraget är att värna det lokala självstyret. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Förbundet stödjer utveckling av medlemmarnas verksamhet. SKL fungerar som nationellt forum för kunskapsutbyte och samordning, ger service och rådgivning inom alla områden där kommuner, landsting och regioner är verksamma, samt erbjuder kurser och konferenser inom många ämnen.

Jämställdhetsuppdrag

Som leverantörer av skola, vård och omsorg, som arbetsgivare och som politisk arena har kommuner, landsting och regioner avgörande betydelse för att förverkliga ett jämställt samhälle.

SKL:s medlemmar har bestämt att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet på förbundet. Det övergripande målet är att ge goda förutsättningar för medlemmarnas arbete med jämställdhet i politik, verksamhet och arbetsliv.

SKL har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), och ställer sig bakom ställningstagandena som uttrycks i FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, samt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

SKL:s medlemmar har tillsammans fler än en miljon anställda. Som arbetsgivarorganisation är det SKL som tecknar centrala kollektivavtal om lön och anställningsvillkor. Förbundets styrelse har antagit ett program för jämställdhet i arbetslivet.

Genom att erbjuda utbildningar, konferenser, rapporter och annat material stöder SKL medlemmarnas arbete för att jämställdhetsintegrera verksamheter, erbjuda jämställda arbetsvillkor och utveckla kvinnofridsarbetet.

Anställda i kommuner, landsting och regioner som arbetar med jämställdhet på strategisk eller operativ nivå kan bli medlemmar i SKL:s jämställdhetsnätverk. För personer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns ett motsvarande nätverk för kvinnofrid.

Genom nätverken får medlemmarna möjlighet till kontinuerligt erfarenhetsutbyte, aktuell information och bättre förutsättningar för samverkan och samordning.

SKL bedriver aktiv intressebevakning gentemot regering och centrala myndigheter som påverkar villkoren för jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbete på lokal och regional nivå.

SKL som samarbetspartner i Jämställ.nu

Det lokala och regionala självstyret utgår från att lokala problem mår bäst av lokala lösningar. Just därför finns ett stort behov av gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, landsting och regioner för att utveckla välfärdstjänster och annan service. Det gäller inte minst jämställdhetsintegrering. Genom Jämställ.nu kan SKL erbjuda sina medlemmar en plattform för att sprida och ta del av lärande exempel, metoder och verktyg för att ge god och likvärdig service och en jämställd resursfördelning till flickor och pojkar, kvinnor och män.

Kontaktperson

Magnus Jacobson
Telefon: 08-452 74 23
E-post: magnus.jacobson@skl.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo