Vi står bakom Jämställ.nu

Jämställ.nu drivs idag som ett samarbete mellan Europeiska Socialfonden, Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova. Genom sina olika uppdrag täcker de in samtliga delar av arbetsmarknaden, det vill säga kommuner, landsting, stat och näringsliv.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Den operativa driften av Jämställ.nu sker på Jämställdhetsmyndigheten.

Kontaktperson

Maria Bång
E-post maria.bang@jamy.se

Läs mer om Jämställdhetsmyndigheten

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län. Länsstyrelsen har enligt sin instruktion och sitt regleringsbrev ett tydligt uppdrag att verka för jämställdhet i länet. Länsstyrelsen ska samordna statlig verksamhet på området samt ha en initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande roll gentemot kommunal och landstingskommunal verksamhet på området. Länsstyrelsen har också ett krav på sig att arbeta med jämställdhetsintegrering enligt sitt regleringsbrev.

Läs mer om Länsstyrelsens jämställdhetsarbete

Kontaktperson

Sara Lhådö
Telefon 010-224 14 59
E-post sara.lhado@lansstyrelsen.se

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet ligger som en enhet vid Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige. Sekretariatet har bland annat i uppdrag att samordna nordisk information om jämställdhetspolitik och forskning genom Nordisk information för kunskap om kön (NIKK). En annan uppgift är att stödja alla Sveriges lärosäten och de 60 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegering.

Läs mer om Nationella sekretariatet för genusforskning

 

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. ESF-rådet har genom Lissabonstrategins fjärde pelare i uppdrag att arbeta för jämställdhet och följer EUs övergripande beslut om att jämställdhetsintegrering är den strategi som gäller för jämställdhetsarbete. Svenska ESF-rådet leder EU-kommissionens lärande nätverk för jämställdhetsintegrering inom Europeiska Socialfonden, Gender-CoP. Tillsammans med medlemsländerna utvecklar Gender-CoP en standard på hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska bedrivas samt bedriver opinionsbildande arbete i samarbete med EU-kommissionen, EU-parlamentet, nationella strukturfondsorgan och NGO:s.

Läs mer om Svenska ESF-rådet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. SKL har av sina medlemmar fått i uppdrag att stödja dem i arbetet med jämställdhet i arbetsliv, politik och verksamheter. En viktig del av detta är stödet till kommunernas kvinnofridsarbete. Med finansiering från regeringen drev SKL under 2008-2013 Program för hållbar jämställdhet, den hittills största satsningen på jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Erfarenheterna därifrån ligger till grund för det fortsatta stödet genom utbildningar, projekt och material. Sedan 2016 gör SKL en särskild satsning på maskulinitet och jämställdhet.

Kontaktperson

Magnus Jacobson
Telefon 08-452 74 23
E-post magnus.jacobson@skl.se

Läs mer Sveriges Kommuner och Landstings arbete med jämställdhet

Vinnova

Vinnovas huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta ska ske genom finansiering av behovsmotiverad forskning, utveckling av effektiva innovationssystem samt genom att verka för att forskningsresultat kommer till nytta för samhället. Vinnova ska vidare stärka universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, företag och offentliga organisationer i det svenska innovationssystemet och utveckla samarbetet mellan dem. Detsamma gäller för viktiga sektorer i innovationssystemet. Vidare ska Vinnova sprida information om forskning och innovation till utförare, användare och allmänhet.

För att främja jämställdhet på sitt område, ska Vinnova verka för att genusperspektiv får genomslag inom forskning och innovation. Genom programmet Genus och mångfald för innovation har Vinnova ett omfattande kunskapsmaterial som är angeläget att kommunicera till såväl forskare som andra aktörer inom fältet.

Kontaktperson

Sophia Ivarsson
Telefon 08-473 31 60
E-post sophia.ivarsson@vinnova.se

Läs mer om Vinnova

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo