Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet ligger som en enhet vid Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige.

Sedan 1998 verkar Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen. I verksamhetens fokus står våra två kunskapsområden genus och jämställdhet. Sekretariatets övergripande uppdrag är att främja forskningsområdet i vid bemärkelse och verka för att genusperspektiv uppmärksammas. Vi gör det genom att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Vi arrangerar mötesplatser, konferenser och seminarier inom och utom akademin, för och mellan forskare, finansiärer och beslutsfattare. Vartannat år anordnar vi g-konferensen, Sveriges största nationella genusforskningskonferens.

Vi har en nära dialog med forskarsamhället och följer den forskningspolitiska utvecklingen. En annan viktig del av vår verksamhet är svensk genusforsknings position internationellt, liksom jämställdhets- och genusperspektiv på nordisk och europeisk forskningspolitik.

Jämställdhetsuppdrag

Sedan 2008 arbetar sekretariatet med uppdrag på jämställdhetsområdet, från bland andra regeringen och Nordiska ministerrådet. Till och med 2017 drev vi de två nationella programmen JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter och JiHU, jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet, genom vilka vi sammantaget stöttade närmare 100 verksamheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdragen gick 1 januari 2018 över till Jämställdhetsmyndigheten. Vi driver också det nordiska samarbetsorganet NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, samt fungerar som ett projektsekretariat för exempelvis utredningar och rapporter.

Sekretariatet som samarbetspartner i Jämställ.nu

Sekretariatet har ända sedan vi bildades år 1998 bevakat jämställdhet inom både forskning och på den politiska arenan, med särskilt fokus på jämställdhet i akademin. Genom uppdragen sprider vi kunskap om jämställdhet och stärker arbetet med jämställdhetsintegrering. Vi tar fram kvalificerade kunskapsunderlag, utredningar och rapporter samt arbetar med processtöd och utbildning, med särskild inriktning på statliga myndigheter och universitets- och högskolesektorn. För oss utgör jämställ.nu en mycket viktig kanal för att nå ut bredare med den kunskap som produceras i våra uppdrag, själva hämta inspiration från praktiska exempel och verktyg. Jämställ.nu är viktig källa till samverkan genom samarbetet med övriga portalägare.

Kontaktperson

Inga-Bodil Ekselius
Telefon: +46(0)766-22 92 30
E-post: inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo