Hero Image

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna arbetar i länen för det nationella jämställdhetspolitiska målet.

Länsstyrelserna har särskild kompetens inom jämställdhet och har i uppdrag att stödja andra aktörer i länen i sitt jämställdhetsarbete, såsom kommuner, myndigheter och regionala aktörer. Länsstyrelserna ska verka för, samordna, främja och följa jämställdhetsutvecklingen i länen. Det innebär att länsstyrelserna gör lägesanalyser, lyfter frågor, startar och driver projekt, skapar och samordnar nätverk, utbildar, handleder och tar fram kunskap om hur jämställdhetsarbetet går framåt.

Länsstyrelserna har som uppdrag att:

  • Verka för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska delmålen i länen
  • Jämställdhetsintegrera sina verksamheter
  • Kartlägga, samordna och följa utvecklingen av jämställdhet i varje län
  • Skapa kunskapsunderlag, till exempel könsuppdelad statistik, för jämställdhetsarbete och ha en initierande och
  • Stödjande roll gentemot kommunal och landstingskommunal verksamhet på området.
  • Stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda

Varje länsstyrelse har en strategi för jämställdhetsintegrering i sitt län som omfattar alla jämställdhetspolitiska mål. Länsstyrelserna har också samverkansstrukturer för arbetet med jämställdhet i länet.

Länsstyrelserna är en av portalägarna i Jämstall.nu för att Jämstall.nu är en viktig del i kunskapsspridning av både fakta, aktuella händelser, information, goda exempel och metoder inom jämställdhetsområdet.

Kontaktperson

Sara Lhådö
Telefon 010-224 14 59
sara.lhado@lansstyrelsen.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo