Hero Image

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Vi samlar kraften i Sveriges jämställdhetsarbete.

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Arbetet kommer att bedrivas inom följande verksamhetsområden:

  • Analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet.
    Det finns ett stort behov av en samlad bild och analys av utvecklingen inom jämställdhetsområdet i förhållande till de insatser som genomförs. Jämställdhetsmyndigheten ska därför systematiskt analysera utvecklingen inom de sex jämställdhetspolitiska delmålen och följa upp gjorda insatser. Underlaget ska bland annat kunna ligga till grund för insatser på olika nivåer, och av olika aktörer, i samhället.
  • Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet av jämställdhetspolitiken.
  • Samordning och genomförande av vissa uppdrag inom jämställdhetspolitikens område.
    Jämställdhetsmyndigheten ska ha beredskap att ta emot, driva och genomföra uppdrag inom jämställdhetspolitikens område.
  • Fördelning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.
  • Bistå regeringen som expert i det internationella samarbetet inom jämställdhetsområdet.

Jämställdhetsmyndigheten är placerad i Angered centrum, Göteborg. Myndigheten leds av generaldirektör Lena Ag som också är ordförande i det insynsråd som är kopplad till verksamheten.

Jämställdhetsmyndigheten som samarbetspartner i Jämställ.nu

Myndigheten har som uppgift att ge stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i deras arbete med att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och bygga både på erfarenheter från tidigare arbete och från aktuell forskning. Genom Jämställ.nu kan vi sprida de verktyg och praktiska exempel som kommer ur våra uppdrag att stötta andras jämställdhetsarbete. Exempel på uppdrag vi har under 2018 är regeringsuppdragen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU).

Kontaktperson

Maria Bång
E-post: maria.bang@jamy.se

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo