Myndigheter med jämställdhetsuppdrag

Sveriges myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Beslut och lagar rörande jämställdhet utgör inget undantag. Här listar vi de aktörer som har skrivningar som rör jämställdhet i sina uppdrag.
?
!

Affärsverket svenska kraftnät

Miljö- och energidepartementet

Har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Myndighetsinstruktion: 2007:1119

Regleringsbrev och uppdrag 2018:

1.4 Jämställdhet
Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur affärsverket arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom affärsverket och i energisektorn.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo