CEMR-deklarationen

Kommuner, landsting och regioner som undertecknat CEMR-deklarationen tar aktivt ställning för jämställdhet och för att främja att jämställdhet uppnås i praktiken. Deklarationen och den handlingsplan som arbetats fram kan därför utgöra en viktig grund i jämställdhetsarbete.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. CEMR är en förkortning av Council of European Municipalities and Regions. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

SKL står bakom deklarationen

CEMR-deklarationen riktar sig till Europas kommuner, landsting och regioner. Dessa inbjuds att underteckna deklarationen och offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har ställt sig bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar alla kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

Under 2014 genomförde SKL en tvådagars utbildning för kommuner och landsting som står i startgroparna att göra en handlingsplan – och för de som vill utveckla en redan befintlig plan. Målgrupp för utbildningen var anställda i kommuner och landsting/regioner med ansvar för att ta fram en handlingsplan enligt CEMR-deklarationen. En ny utbildningsomgång planeras under 2015.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo