CEMR-deklarationen

Kommuner, landsting och regioner som undertecknat CEMR-deklarationen tar aktivt ställning för jämställdhet och för att främja att jämställdhet uppnås i praktiken. Deklarationen och den handlingsplan som arbetats fram kan därför utgöra en viktig grund i jämställdhetsarbete.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. CEMR är en förkortning av Council of European Municipalities and Regions. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

SKR står bakom deklarationen

CEMR-deklarationen riktar sig till Europas kommuner, landsting och regioner. Dessa inbjuds att underteckna deklarationen och offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har ställt sig bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar alla kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo