2012-11-20

Ökad kompetens ska ge kvinnor och män lika villkor att starta och utveckla företag

Våren 2013 inleds en stor satsning av Tillväxtverket för att öka kompetensen hos politiker, chefer och handläggare med ansvar för företagsfrämjande. Målet är att rådgivning och finansiering för kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag ska ges på lika villkor. Tillväxtverket upphandlar nu konsulter för satsningen.

Forskning, fakta och statistik visar att kvinnor och män som söker finansiering eller rådgivning för att starta och utveckla företag idag ges olika förutsättningar. Medel och resurser fördelas ojämlikt till männens fördel och det finns fortfarande mycket okunskap om kvinnors och mäns företagande som bidrar till myter och föreställningar och som därmed blir ett hinder för tillväxt och utveckling.

Inom regeringsuppdraget Främja kvinnors företagande, som drivs av Tillväxtverket, ingår att ta fram en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Strategin ska vara färdig i början av 2015 och levereras till regeringen. Som ett led i arbetet med att ta fram strategin satsar Tillväxtverket bland annat på kompetenshöjande insatser. Målgruppen är chefer, politiker och handläggare inom offentligt finansierade organisationer som arbetar med företagsfrämjande på lokal och regional nivå.

– Om det företagsfrämjande systemet blir bättre på att härbärgera även företagarkvinnor så skulle det ge en generell kvalitetsökning, en högre kunskap om olika målgruppers och olika branschers behov samt vidgade perspektiv. Det skulle alla företagare vinna på, även de som på andra sätt ligger utanför den norm som det företagsfrämjande systemet har byggts upp kring och anpassats för, säger Anna Norlin, som är ansvarig för upphandlingen på Tillväxtverket.

Läs mer om Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande.

 

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo