2015-01-20

Hero Image

Nyutkommen bok om barns könade vardag

I en aktuell bok visar Ylva Odenbring, lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, hur pojkar och flickor i förskola och skola möter olika förväntningar beroende på kön.

Boken Barns könade vardag – om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola belyser exempel på hur ordning, reda och kön framträder i skol- och förskolevardagen. Det handlar om hur kön görs tydligt i lek och hur kön kan framträda barn emellan under fria aktiviteter. De empiriska exempel som lyfts fram i boken baseras på delar av resultaten från Ylva Odenbrings avhandling från 2010. Resultaten är ombearbetade och har kompletterats med aktuell forskning.

Pågående sociala processer

Boken tar avstamp i teorier som grundar sig i att det finns olika sätt att vara pojke och flicka på – det finns multipla former av maskuliniteter och femininiteter. Då konstruktioner av kön, enligt det synsättet, är en del av pågående sociala processer, som både varierar över tid och sammanhang, behandlar boken också utbildningshistoriska aspekter på kön, förskola, förskoleklass och skola.

”Boken tar avstamp i teorier som grundar sig i att det finns olika sätt att vara pojke och flicka på.”

– Centralt i boken är förskolans, förskoleklassen och skolans demokratiska uppdrag i relation vad som är fastställt i läroplanerna. Detta är något som följer som en röd tråd genom boken. Jämställdhetsarbete är en ständigt aktuell fråga och de empiriska resultaten i boken visar att frågor kring jämställdhet och likabehandling, eller frånvaron av dem, kan ta sig olika uttryck i förskola och skola, säger Ylva Odenbring.

Viktig fortbildning

Det senare förstärker vikten av att studenter på landets förskollärar- och grundlärarprogram får ta del av aktuell forskning om jämställdhetsfrågor och demokratifrågor, anser hon. Det understryker dessutom vikten av fortbildning inom dessa frågor även för yrkesverksamma. Boken riktar sig yrkesverksamma och till blivande förskollärare samt grundlärare med inriktning mot förskoleklass, fritidshem eller grundskola.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo